Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Antti Häkkänen: De ungas valdeltagande är en av demokratins ödesfrågor

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2017 13.52 | Publicerad på svenska 13.12.2017 kl. 8.36
Pressmeddelande

- En demokratisk samhällsordning förutsätter ett aktivt valdeltagande. I fråga om detta har de yngre generationerna en avgörande roll. Det ligger i hela samhällets intresse att hitta meningsfulla kanaler för samhällelig delaktighet för ungdomar, framhävde justitieminister Antti Häkkänen i sitt tal vid gymnasiestuderandenas självständighetsfest S:t Michel den 4 december.

- Trots att den finländska demokratin vilar på en stadig grund har vi anledning att oroa oss. Till de största problemen hör ett lågt valdeltagande, i synnerhet bland ungdomar, en polarisering av deltagandet och ett allt hårdare diskussionsklimat. Med tanke på demokratin är det viktigt att alla upplever att de kan påverka och bli hörda.

Häkkänen betonade att den finländska demokratin fortfarande är livskraftig och har starkt stöd bland medborgarna. Den finländska demokratin uppskattas också internationellt.

- Till styrkorna i vår demokrati hör ett fungerande civilsamhälle, en hög utbildningsnivå, en platt hierarki i kombination med en god förvaltning, en stark kultur av öppenhet och transparens, en låg grad av korruption, en vidsträckt yttrande- och tryckfrihet samt en stark jämlikhet.

- Det är viktigt att inse att politiskt deltagande inte enbart betyder röstning vid val, påpekade Häkkänen. - En fungerande representativ demokrati förutsätter också man lyssnar på olika åsikter, diskuterar och tar initiativ. 

- Vid justitieministeriet har vi skapat elektroniska demokratitjänster som ökar medborgarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet. Webbtjänsterna invånarinitiativ.fi, dinåsikt.fi och ungasidéer.fi främjar delaktighet och dialogen mellan medborgarna, organisationer och myndigheterna. 

- Via dessa tjänster är det lättare också för ungdomar att påverka och få information och de ökar öppenheten i beredningen och beslutsfattandet, sade ministern.

Ytterligare information:

Tapani Mäkinen, specialmedarbetare, tfn 0295 160 209

Tillbaka till toppen