Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Häkkänen: EU bör tillträda den europeiska människorättskonventionen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.10.2017 9.21 | Publicerad på svenska 31.10.2017 kl. 11.59
Pressmeddelande

- Europas framtid är beroende av vår förmåga att trygga och utveckla demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna, sade justitieminister Antti Häkkänen när han öppnade seminariet Finland 100 år och rättsstaten i Finlandiahuset i dag. Vid seminariet som ordnades av justitieministeriet diskuterades betydelsen av ett fungerande rättssystem för den ekonomiska tillväxten och förverkligandet av de grundläggande rättigheterna i Europa och Finland.

I sitt tal konstaterade ministern att det är hög tid att unionen tillträder den europeiska människorättskonventionen.

- EU har redan för nästan tio år sedan åtagit sig att tillträda den europeiska människorättskonventionen. I Europa och i hela världen har uppstått rörelser som ifrågasätter de grundläggande värderingarna. Europa är ännu för tillfället en tydlig vägvisare när det gäller att främja de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Inom Europa syns dock oroväckande tecken på att dessa värderingar ifrågasätts, och därför måste vi arbeta för att stärka den gemensamma värdegrunden. Jag anser att det är dags för EU att bekräftar sitt åtagande att respektera de mänskliga rättigheterna genom att tillträda människorättskonventionen, sade Häkkänen.

Ett effektivt och pålitligt rättssystem främjar ekonomisk tillväxt

I sitt tal lyfte minister Häkkänen fram undersökningar som visar att det finns ett direkt samband mellan rättssystemets effektivitet och ekonomisk tillväxt. Häkkänen påpekade att frågan om ett fungerande rättssystem bör ges större vikt i diskussionen om möjligheterna att främja den ekonomiska tillväxten i EU och Finland.

- Enligt forskningslitteraturen och OECDs, Världsbankens och IMFs undersökningar finns det ett direkt samband mellan den rättsliga miljön och ekonomisk tillväxt. En välfungerande rättslig miljö, där företagarnas och medborgarnas rättigheter förverkligas effektivt, bidrar till att öka investeringar, sysselsättningen och innovationer.  

- Till exempel reformer på arbetsmarknaden leder till bra resultat, om man samtidigt bygger upp effektiva rättsliga tvistelösningsmekanismer. En förutsägbar rättspraxis och myndighetsverksamhet främjar utländska investeringar, och genom att förbättra skyddet av äganderätten kan man för sin del stödja satsningar på innovationer. På samma sätt bygger en fungerande inre marknad på gemensamma spelregler och övervakning av att dessa följs i sista hand genom domstolens avgörande. Om domstolarnas oberoende äventyras kan detta skada även den ekonomiska verksamhetsmiljön, påpekade Häkkänen.  

En starkare rättsunion behövs som motvikt till säkerhetsunionen

Minister Häkkänen konstaterade att stärkandet av säkerheten i Europa har under den senaste tiden varit en av EU:s viktigaste prioriteringar. - Åtgärderna som vidtagits till exempel för att förbättra samarbetet mellan säkerhetsmyndigheterna är viktiga och ska fortsättas.

- I samband med stärkandet av säkerhetsområdet måste man komma ihåg att som motvikt till en stark säkerhetsunion behöver vi också en stark rättsunion. Detta förutsätter att man måste trygga de grundläggande och mänskliga rättigheterna, det civila samhället och fri medieverksamhet i Europa. En stark rättsunion tryggar ett öppet samhälle och en liberal demokrati, konstaterade Häkkänen.

- Den europeiska identiteten grundar sig på gemensamma värderingar. EU är ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, där samarbetet baserar sig på ömsesidigt erkännande av domstolarnas och myndigheternas avgöranden. Detta förutsätter att medlemsstaterna har förtroende för varandra. Försummelse att iaktta rättsstatsprincipen i vissa EU-länder kan i värsta fall förhindra uppnåendet av unionens gemensamma mål, påpekade minister Häkkänen.

 - Ett effektivt och pålitligt rättssystem främjar de grundläggande rättigheterna och ekonomisk tillväxt. När det gäller rättsstatsprincipen får vi inte ge efter en tum, betonade Häkkänen.

Mer information: Lauri Koskentausta, ministerns specialmedarbetare, tfn 02951 50131

Minister Häkkänens tal (på engelska) 

Tillbaka till toppen