Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Direktivet om grupptalan stärker konsumenternas ställning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.11.2019 17.12
Pressmeddelande

EU:s konkurrenskraftsråd antog i dag direktivet om grupptalan. Syftet med direktivet är att stärka genomslaget av konsumenternas rättigheter.

Genom en grupptalan vill man stärka konsumenternas möjligheter att få gottgörelse, om en näringsidkare har brutit mot den lagstiftning som skyddar konsumenternas rättigheter. Målet är att förbättra genomslaget av konsumenternas rättigheter i situationer där samma produkt eller tjänst har orsakat olägenheter för flera konsumenter.

- Jag är glad över att rådet nådde samförstånd om direktivet om grupptalan. Möjligheten att yrka på gottgörelse genom en grupptalan är en ny öppning på EU-nivå. Genom den kan konsumenternas rättigheter realiseras effektivare än för närvarande, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Enligt det kompromissförslag som antagits vid mötet i rådet kan godkända enheter, till exempel konsumentorganisationer eller myndigheter, väcka talan på en konsumentgrupps vägnar så att enskilda konsumenter inte blir tvungna att agera var för sig i sitt eget ärende. När en näringsidkare har brutit mot lagen ska företrädaren utöver att kunna väcka talan om förbudsföreläggande, vilket är möjligt redan nu, kunna yrka på till exempel gottgörelse för en felaktig produkt eller ersättning av produkten med en ny eller reparation av produkten.

Å andra sidan syftar direktivet till att förhindra att ogrundade grupptalan väcks och att också i övrigt beakta näringsidkarnas rättsskyddsbehov. Dessutom förbättrar direktivet den inre marknadens funktion genom att göra konkurrensmiljön för näringsidkare jämlikare.

För närvarande finns det stor variation i möjligheterna att väcka grupptalan eller använda andra kollektiva rättsmedel i olika EU-länder. I vissa länder finns denna möjlighet inte alls.

Härnäst inleds förhandlingar med Europaparlamentet. Förhandlingarna förs under Kroatiens ordförandeskap under första halvan av 2020. Direktivet om grupptalan är ett led i EU:s mer omfattande projekt En ny giv för konsumenterna.

Ytterligare information:

Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected],
Maarit Leppänen, lagstiftningsråd, justitieministeriet, tfn +358 2951 50276, [email protected]

På rådets webbplats finns dokument och annat material om frågor som behandlas som offentliga

Information om EU-projekt som bereds vid justitieministeriet

EU2019FI-bakgrund: Grupptalan 

Tillbaka till toppen