Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Sexualbrottsoffrens ställning ska förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2012 16.00
Pressmeddelande -

- Mycket återstår att göra för att främja uppdagande av sexualbrott. Vi bör grundligt fundera på vilket sätt offret kan uppmuntras att berätta om brottet för polisen, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson vid seminariet som ordnades i anslutning till programmet för att minska våld mot kvinnor i Helsingfors i dag den 22 november.

Enligt offerutredningar förblir de flesta sexualbrott fortfarande dolda. Trots detta har antalet straffprocesser som gäller våldtäkter ökat på 2000-talet.

- Offer för sexualbrott kan uppleva en straffprocess som tung och att den orsakar mer lidande. Det är viktigt att straffprocessen är offervänlig och offercentrerad. Detta kräver att brottsoffrets privatliv skyddas, att offret skyddas i situationer där han eller hon utsätts för påtryckning eller hot, att offret bemöts på ett lämpligt sätt och erbjuds stöd.

I maj 2012 publicerades en bedömningspromemoria om behoven att ändra lagstiftningen om våldtäktsbrott. I promemorian föreslås att alla sexualbrott som riktar sig mot vuxna ska lyda under allmänt åtal. Det föreslås också att fler gärningar än för närvarande ska betraktas som våldtäkt och att straffpraxisen ska göras strängare.

- Remissinstanserna förhöll sig positiva till förslagen. Arbetet för att ändra strafflagstiftningen fortsätter och förslagen ska föras vidare ännu under denna regeringsperiod, lovar Henriksson.

EU:s brottsofferdirektiv, som medlemsländerna ska sätta i kraft i slutet av 2015, fastställer miniminormer för offrets rätt att få stöd.

- Det finns rum för utveckling både i fråga om tillgången till stöd och hur myndigheterna bemöter offret. Också utbildning behövs. Det har redan ordnats utbildning för poliser, åklagare, domare och rättsbiträden, men det behövs ännu större satsningar på utbildning i fortsättningen, konstaterar Henriksson. Våldtäkt är ett allvarligt brott som i värsta fall leder till skador som offret får leva med hela sitt liv. Offren måste kunna lita på att myndigheterna tar deras fall på allvar och behandlar dem finkänsligt, konstaterade Henriksson.

Enligt statsrådets program för den inre säkerheten svarar justitieministeriet för beredningen av alternativa finansieringsmodeller för att säkerställa tillräckliga och regionalt täckande stödtjänster för brottsoffer före slutet av år 2013.

- Förberedelserna för att tillsätta ett brottsofferpolitiskt nätverk pågår som bäst vid justitieministeriet. Nätverket behövs för att kunna åstadkomma ett förslag som de centrala ministerierna och andra aktörer kan stödja. Tillhandahållandet av stödtjänster, hänvisningen av brottsoffer till relevanta tjänster samt finansieringsfrågor kommer att behandlas som en egen helhet där de specialbehov som särskilt sårbara offer har beaktas.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176, e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen