Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriet i statsrådets beslut om ramarna för statsfinanserna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.3.2013 11.00
Pressmeddelande -

I rambeslutet ingår inte några nya betydande utgiftsnedskärningar för justitieministeriets förvaltningsområde. Jag är glad för att man har insett att det inte längre går att skära med osthyveln för att åstadkomma ytterligare nedskärningar inom förvaltningsområdet. De nedskärningar som beror på regeringsprogrammet och de tidigare rambesluten gäller dock fortfarande. Dessa i kombination med kostnadstrycket gör att vi måste fortsätta att spara, kommenterade justitieminister Anna-Maja Henriksson statsrådets rambeslut för åren 20142017 som fattades i dag.

- Anslagen för justitieministeriets förvaltningsområde uppgår i genomsnitt till 868 miljoner euro per år under ramperioden, och besparingarna ökar med 12,7 miljoner euro från årets nivå. Av denna ökning har besparingarna på 10,2 miljoner euro bestämts redan vid tidigare ramförhandlingar. Endast IKT-besparingarna som uppgår till 2,5 miljoner euro är nya besparingar, konstaterar Henriksson.

Justitieministeriets delegation har utarbetat ett förslag till ett program för att på lång sikt reformera rättsvården. I reformprogrammet ingår även de anpassningsåtgärder som krävs inom rättsväsendet under de närmaste åren på grund av den statsfinansiella situationen. I förslaget ingår flera åtgärder varav en del kan genomföras under denna regeringsperiod och en del senare.

Under ramperioden ska cellerna utan toalett i S:t Michels och Helsingfors fängelser tas ur bruk. Efter detta återstår ännu ett antal celler utan toalett i fängelset i Tavastehus. Eftersom hyresutgifterna ökar på grund av renoveringarna i dessa fängelser, har det beviljats tilläggsfinansiering på sammanlagt 5,2 miljoner euro för ramperioden. Brottspåföljdsmyndigheten har utarbetat ett anpassningsprogram för att anpassa anstaltsbeståndet och personalantalet enligt anslagsramarna.

Medling i vårdnadstvister ska införas i hela landet, och en regeringsproposition om införandet av den s.k. Follo-modellen ska överlämnas före årets slut. I detta förfarande deltar förutom domaren även en socialarbetare, en psykolog eller en sakkunnig inom barnpsykiatri i medlingen. Det årliga antalet domstolspraktikanter kan ökas med tio praktikanter under ramperioden. Tilläggsfinansiering har också beviljats för att höja arvoden till privata rättsbiträden.

För åklagarväsendet och de allmänna domstolarna skapas ett gemensamt datasystem (AIPA). I den elektroniska databasen ska lagras alla handlingar som hänför sig till åklagarnas, tingsrätternas, hovrätternas och högsta domstolens rättskipning. Därefter kan alla instanser som omfattas av systemet använda handlingarna, och hela processen kan skötas elektroniskt. Materialet kan vara tillgängligt även för förundersökningsmyndigheterna och parterna samt deras biträden i enlighet med deras behörigheter. Genom systemet stöds införandet av effektiva arbetsmetoder.

Eftersom projektet genomförs i samarbete med polisförvaltningens projekt för att utveckla polisens datasystem (VITJA) kan justitieförvaltningen i fortsättningen få uppgifter om förundersökning direkt ur polisens system.

Ytterligare upplysningar:
planeringschef Miika Snellman, tfn 02951 50126

Ramar för statsfinanserna 2014-2017

Tillbaka till toppen