Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förslag till anslag i statsbudgeten för 2018

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.8.2017 12.00
Pressmeddelande

Justitieministeriet föreslår för ministeriets förvaltningsområde ett anslag på 917 miljoner euro i statsbudgeten för 2018. Anslagsnivån har sjunkit med cirka 22 miljoner jämfört med det innevarande året, när man räknar bort de årligen växlande valutgifterna.

Den minskade anslagsnivån beror bland annat på avtalade inbesparingar och på en minskning av tilläggsfinansieringen för IT-projekt. Rättsskyddet ska utvecklas och anpassas till den allt stramare ekonomin utgående från reformprogrammet för rättsvården och de riktlinjer som stakas ut på basis av det. Inom justitieministeriets förvaltningsområde har man eftersträvat en stram medelsförvaltning och försökt förutspå kommande ändringar. Därför är justitieministeriets förslag till tilläggsanslag utöver ramarna mycket moderata.

Av anslagen är domstolarnas och rättshjälpens andel 44 %, verkställigheten av straff 23 %, utsökningsmyndighetens och konkursbevakningens 11 %, åklagarnas 5 % och de övriga utgifternas andel 17 %.

Tilläggsfinansiering till Brottspåföljdsmyndigheten för förebyggande av extremiströrelsers verksamhet i fängelser

För säkerställande av Brottspåföljdsmyndighetens funktionsförmåga och upprätthållande av fängelsenätverket föreslås i enlighet med rambeslutet en nivåförändring på 5,1 miljoner euro jämfört med årets nivå.

Justitieministeriet föreslår tilläggsfinansiering till Brottspåföljdsmyndigheten för förebyggande av radikalisering och extremiströrelsers verksamhet i fängelser. I Vanda fängelse har det pågått ett pilotprojekt för identifiering och förebyggande av våldsam radikalisering.  Justitieministeriet föreslår ett tilläggsanslag på 378 000 euro till Brottspåföljdsmyndigheten för etablering och utvidgning av det förebyggande arbetet mot fängelseradikalisering.

Dessutom föreslår justitieministeriet tilläggsanslag för ökade resurser för lagberedning, för dataombudsmannens byrå samt för säkerställande av Rättsregistercentralens och sametingets verksamhet.

Flera strukturreformer på gång

Antalet tingsrätter kommer att skäras ner från nuvarande 27 till 20. Reformen ska träda i kraft senast vid ingången av 2019. Målet med reformen är att öka effektiviteten och på ett mångsidigare sätt utnyttja domarnas kompetens.

Åklagarmyndigheten organiseras till en enda myndighet under 2018. Strukturreformen inom utsökningsverksamheten fortgår. Syftet är att organisera utsökningsväsendet så att det utgör en enda myndighet från ingången av 2019.

Ekonomi- och skuldrådgivningen överförs till rättshjälpsbyråerna

Ekonomi- och skuldrådgivningens uppgifter överförs från regionförvaltningsverken och kommunerna till staten 2019. I fortsättningen ska rättshjälpsbyråerna producera ekonomi- och skuldrådgivningstjänster. Justitieministeriet ska ansvara för allmän ledning och styrning. Avsikten är att en regeringsproposition ska lämnas till riksdagen under hösten 2017.

Digitaliseringsprojekt ska effektivisera verksamheten

Inom justitieministeriets förvaltningsområde pågår sex stora IT-projekt, som ska effektivisera verksamheten i såväl domstolar, vid åklagarmyndigheten, vid utsökning som vid Brottspåföljdsmyndigheten. Utvecklingen av informationssystem hör även tätt samman med pågående omstruktureringar. Det är frågan om en ändring av verksamhetssätten.

Ytterligare upplysningar:

Tapio Laamanen, ekonomidirektör, tfn 02951 50290

Kari Kiesiläinen, avdelningschef, överdirektör, tfn 02951 50138 (domstolarna)

Aarne Kinnunen, biträdande avdelningschef, tfn 02951 50580 (Brottspåföljdsmyndigheten och åklagarna)

dataadministrationsdirektör Tarmo Maunu, tfn 02951 50315 (IT-projekt)

Justitieministeriets förslag till förvaltningsområdets anslag för 2018 (pdf) på finska

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2018

Tillbaka till toppen