Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förslag till statsbudgeten för 2020

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.8.2019 12.37
Pressmeddelande

Justitieministeriet föreslår ett anslag på 951 miljoner euro för sitt förvaltningsområde 2020. Om man bortser från utgifterna för val, som varierar från år till år, är den föreslagna anslagsnivån 12 miljoner euro högre än 2019.

Höjningen beror huvudsakligen på ett permanent tilläggsanslag på 14 miljoner euro, som fastställdes i regeringsprogrammet.

Till åklagarämbetet, domstolarna, rättshjälpen och Brottspåföljdsmyndigheten rikas sammanlagt 5,2 miljoner euro i årligt tilläggsanslag. Detta är nödvändigt för att kunna trygga en fungerande behandlingskedja i brottmål och förbättra straffansvaret då polisens verksamhet utvidgas. För att trygga förvaltningsområdets resurser riktas därtill 1,7 miljoner euro i årligt tilläggsanslag till rättsväsendet och Brottspåföljdsmyndigheten.

Det nya Domstolsverket inleder sin verksamhet 2020. Myndigheten ska trygga domstolarnas verksamhetsförutsättningar och sköta uppgifter inom centralförvaltningen. Den nya myndigheten får 1,7 miljoner euro i tilläggsfinansiering.

Tillgången till ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning ska förbättras genom tilläggsanslag på 1,5 miljoner euro till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten.

För att stärka asylsökandes rättshjälp riktas totalt 1,3 miljoner i tilläggsfinansiering till den offentliga rättshjälpen och till privata biträden. Detta fastställdes i regeringsprogrammet. Totalt är insatsen för asylsökandes rättssäkerhet i förvaltningsdomstolarna och rättshjälp för asylsökande 2,2 miljoner euro högre än 2019.

I och med att befolkningen åldras ökar behovet av allmän intressebevakning. Vid intressebevakningsbyråerna anställs tio nya personer, vilket kräver en ökning av finansieringen med 0,6 miljoner euro per år.

Tilläggsfinansieringen på 1,3 miljoner euro till utsökningsväsendet för att bekämpa grå ekonomi fortsätter 2020.

Inom lagberedningen förbättras villkoren för konsekvensbedömning genom att verksamheten koncentreras till justitieministeriet. Konsekvensbedömningen är en tjänst som erbjuds alla ministerier i syfte att handleda och stödja lagberedningen. Tilläggsfinansieringen för detta ändamål är 0,4 miljoner euro per år.

Ministeriet bereder tillsättandet av en äldreombudsman och inrättandet av en byrå för äldreombudsmannen. Ombudsmannen ska bland annat driva den äldre befolkningens ärenden, förmedla information och påverka det samhälleliga beslutsfattandet genom initiativ, råd och anvisningar.

En för statsrådet gemensam samordnare av arbetet mot människohandel ska placeras vid justitieministeriet. Under samordnarens ledning startas ett projekt för att bereda ett handlingsprogram mot människohandel.

Tavastehus nya kvinnofängelse, den öppna anstalten i Kervo och kontorscampuset i Jyväskylä med en öppen anstalt och en byrå för samhällspåföljder tas i bruk 2020. Efter att det nya fängelset i Tavastehus tagits i bruk finns det inte längre celler utan toalett i de finska fängelserna. Fängelset har hundra platser.

Ytterligare information:

Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534
Arto Kujala, avdelningschef, tfn 0295 150 408
Antti Leinonen, avdelningschef, tfn 0295 150 264 (antti.t.leinonen(at)om.fi)
Samtliga e-postadresser har formen [email protected]

Justitieministeriets förslag av den 13 juni 2019 till förvaltningsområdets anslag och inkomster 2020 (på finska) (pdf)

Finansministeriets förslag till statsbudget för 2020

Tillbaka till toppen