Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets förvaltningsområde i statens budgetproposition 2020

justitieministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2019 11.36
Pressmeddelande

Regeringen föreslår anslag på 954 miljoner euro för justitieministeriets förvaltningsområde för år 2020. Om man bortser från utgifterna för val, som varierar från år till år, är den föreslagna anslagsnivån 14,5 miljoner euro högre än 2019.

Till åklagarämbetet, domstolarna, rättshjälpen och Brottspåföljdsmyndigheten föreslås det ett årligt tilläggsanslag på sammanlagt 5,2 miljoner euro. Anslaget behövs för att kunna upprätthålla rättskedjans handlingsförmåga och säkerställa att straffansvaret förverkligas då polisens verksamhet utvidgas. För att trygga förvaltningsområdets resurser riktas det därtill ett tilläggsanslag på 0,7 miljoner euro till rättsväsendet och Brottspåföljdsmyndigheten.

För effektiviseringen av brottsförebyggandet föreslås det 2,5 miljoner euro. Avsikten är att minska särskilt återfallsbrottsligheten. Man satsar i synnerhet på att hjälpa de som dömts för vålds- och sexualbrott och unga förbrytare genom att erbjuda dem rehabilitering även utanför fängelset och i kombination med samhällspåföljder.

Överskuldsättningen och anknytande problem ska minskas. Tillgången till ekonomi- och skuldrådgivning samt styrningen till dessa tjänster ska effektiviseras genom ett tilläggsanslag på 1 miljon euro till rättshjälps- och intressebevakningsdistrikten.

Vid rättegångar ska mottagandet av bevisning koncentreras till tingsrätterna, där bevisningen spelas in för eventuell behandling i besvärsinstanserna. Beredningen av projektet inleds år 2020 och målet är att det nya förfarandet ska tas i bruk år 2022. För de kostnader som inledandet av projektet föranleder föreslås det sammanlagt 4,5 miljoner euro fördelade på två år.

För asylsökandes rättsskydd föreslås det för förvaltningsdomstolarna och rättshjälpen ett tillägg på 1,8 miljoner euro jämfört med 2019 års nivå.

Befolkningens åldrande ökar behovet av allmän intressebevakning. Till intressebevakningsbyråerna ska det anställas 10 nya personer, vilket kräver att finansieringen ökas med 0,6 miljoner euro per år.

Tilläggsfinansieringen på 1,3 miljoner euro till utsökningsväsendet för att bekämpa grå ekonomi föreslås fortsätta 2020. Med tilläggsanslaget har bland annat specialindrivningens verksamhet utvidgats till att omfatta hela landet.

Det nya Domstolsverket inleder sin verksamhet 2020. Ämbetsverket ska trygga domstolarnas verksamhetsförutsättningar och sköta deras centralförvaltningsuppgifter. För det nya ämbetsverket föreslås tilläggsfinansiering för 1,7 miljoner euro.

Dessutom anvisas justitieministeriet 2,3 miljoner euro för genomförandet av de mål som har fastställts i regeringsprogrammet.

Ytterligare information:

avdelningschef Tapio Laamanen, förvaltnings- och styrningsavdelningen, tfn 0295 150 290

avdelningschef Johanna Suurpää, avdelningen för demokrati och offentlig rätt, tfn 0295 150 534

avdelningschef Ville Hinkkanen, avdelningen för kriminalpolitik och straffrätt, tfn 0295 150 165

avdelningschef Antti Leinonen, avdelningen för privaträtt och rättsvård, tfn 0295 150 264

enhetschef Miika Snellman, styrningsenheten, tfn 0295 150 126

Samtliga e-postadresser har formen [email protected]

Regeringens proposition om statsbudgeten för 2019 

Allt budgetmaterial på statsrådets webbplats 

Tillbaka till toppen