Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets framtidsöversikt betonar behovet att trygga en fungerande rättsstat och en stabil demokrati

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2018 9.25
Pressmeddelande

Justitieministeriet publicerade i dag sin framtidsöversikt där det betonas att Finlands styrkor är en fungerande rättsstat och en stabil demokrati. Dessa skapar ett bra underlag för välfärd och konkurrenskraft.

Enligt översikten som beretts som tjänsteuppdrag påverkas det rättsliga området under de närmaste åren speciellt av internationalisering, EU:s rättsliga utveckling och den snabba tekniska utvecklingen. Lagstiftningen ska kunna trygga att finska företag har en flexibel och konkurrenskraftig verksamhetsmiljö.

- En av rättsstatens viktigaste uppgifter är att se till att rättsskyddet förverkligas. Detta förutsätter att rättsvården har tillräckliga resurser, strukturerna vid behov ses över och tjänsterna förbättras. Rättsvården behöver minst nuvarande resurser för att vi även i framtiden ska ha ett högklassigt rättsskydd, säger kanslichef Pekka Timonen. 

I översikten konstaterar justitieministeriet också att antalet krävande brottmål har ökat ständigt. – Därför är det speciellt viktigt att trygga en smidig straffprocess. Åklagarnas, rättshjälpens, domstolarnas och Brottspåföljdsmyndighetens kompetens och beredskap att hantera nya former av brottslighet måste utvecklas, säger Timonen. Samtidigt är det viktigt att förebygga brottslighet genom att stödja det lokala säkerhetsarbetet och utveckla påföljdssystemet.

När det gäller att trygga en stabil demokrati ska möjligheterna att delta förbättras i synnerhet bland de grupper där deltagandet är lägst. Justitieministeriet arbetar för att öka och garantera medborgarnas möjligheter att delta och trygga organisationers och frivilligaktörers verksamhetsförutsättningar. – I detta syfte bör man bl.a. minska den administrativa bördan för organisationer och digitalisera de ansöknings- och tillståndsförfarandena som ansluter till det civila samhällets verksamhet, betonar kanslichef Timonen.

Översikten lyfter fram behovet att främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Genom en lyckad politik för goda relationer mellan befolkningsgrupper kan man bidra till att skapa en tolerant samtalskultur som bygger på respekt för människovärdet, bekämpa hatretorik och diskriminering samt ge erfarenheter av delaktighet och öka trygghetskänslan. Enligt justitieministeriet bör invandrarorganisationernas möjligheter att verka som intressebevakare och samarbeta med myndigheter förbättras.

I översikten betonas att samhällets grundläggande lagstiftning ska hållas uppdaterad. Lagstiftningen måste också stödja samhällets möjligheter att utnyttja nya tekniska lösningar. Internationellt samarbete har en viktig roll när det gäller utveckling av fungerande lagstiftningslösningar och verksamhetsmodeller. - Digitalisering och bland annat artificiell intelligens ska utnyttjas på ett ansvarsfullt sätt, påpekar kanslichef Timonen.

I översikten fästs uppmärksamhet också på säkerställande av lagstiftningens kvalitet.

I framtidsöversikterna beskriver ministerierna viktigaste frågor i Finland under de kommande åren. Syftet med översikterna är att producera information om centrala frågor som kräver politiskt beslutsfattande och om samhällsläget. Informationen kan utnyttjas i samhällsdebatten och tjäna som underlag för kommande val och regeringsförhandlingar.

Mer information:

Pekka Timonen, kanslichef, tfn 09 1606 7502

Venla Salmi, ledande sakkunnig, tfn  0295 150 064

En fungerande rättsstat och en stabil demokrati. Justitieministeriets framtidsöversikt (på finska)

Tillbaka till toppen