Hoppa till innehåll
Media

Orsakerna till att juridiska personers straffansvar sällan tillämpas har utretts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2021 14.35
Pressmeddelande

Domstolarna behandlar sällan ärenden som gäller juridiska personers straffansvar. Trots det omfattande tillämpningsområdet för ansvaret har nästan 90 procent av alla samfundsböter dömts ut för arbetarskyddsbrott. Nuläget och utvecklingsidéer för att åtgärda det presenteras i en färsk rapport av juris doktor, justitierådet Jussi Tapani.

En orsak till den ringa tillämpningen av juridiska personers straffansvar har varit att det straffrättsliga ansvaret i första hand uppfattas som individens ansvar. På grund av detta hamnar juridiska personers ansvar lätt i bakgrunden.

Att juridiska personers straffansvar tillämpas i större skala på arbetarskyddsbrott verkar i sin tur främst bero på Regionförvaltningsverkets betydande insats i utredningen av straffrättsliga frågor.

För att lagen ska tillämpas på avsett sätt föreslår utredaren Jussi Tapani bland annat att samfundsbotens belopp ska höjas, åklagarnas behörighet utvidgas och utbildningen utvecklas.

Straffansvaret möjliggör samfundsbot

Det straffansvar för juridiska personer som fastställs i strafflagen ger möjlighet att döma ut samfundsbot för brott som har begåtts i ett samfunds, en stiftelses eller någon annan juridisk persons verksamhet. Ansvaret omfattar mer än hundra brottstyper, bland annat många ekonomiska brott och miljöbrott.

Med juridisk person avses en sammanslutning med rättskapacitet.

Straffansvar för juridiska personer – nuläge och utvecklingsbehov

Ytterligare information:
Jussi Matikkala, enhetschef, tfn 0295 150 486, [email protected]  

Tillbaka till toppen