Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i aktiebolagslagens bestämmelser om inlösentvister föreslås

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2013 11.00
Pressmeddelande -

Bestämmelserna om förfarandet för inlösen av minoritetsaktieägares aktier i aktiebolagslagen ska preciseras. Syftet med regeringspropositionen som i dag den 13 juni överlämnades till riksdagen är att effektivera och förtydliga inlösenförfarandet och förbättra rättsskyddet för minoritetsaktieägarna.

Sammansättningen på Centralhandelskammarens inlösningsnämnd föreslås bli ändrad så att minst en medlem utses på förslag av en organisation som företräder investerarna. Inlösenförfarandet ska ändras så att någon god man inte behöver förordnas för en inlösentvist, om detta inte är nödvändigt med tanke på minoritetsaktieägarnas rättsskydd. Även den gode mannen ska enligt förslaget ha rätt att överklaga en skiljedom.

Dessutom föreslås ändringar bl.a. i bestämmelserna om inledande av inlösenförfarandet och tidpunkten när ränta på lösenbeloppet börjar löpa. Det föreslås också att beslut om val av skiljemän och beslut om val av en god man ska kunna överklagas.

Besvär över inlösenbeslut som fattats av skiljemän ska enligt förslaget koncentreras till Helsingfors tingsrätt. I praktiken är antalet ärenden som gäller ändringssökande få och merparten av dem inleds redan nu vid Helsingfors tingsrätt.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, e-post: [email protected], tfn 02951 50220 eller 050 340 9112

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen