Hoppa till innehåll
Media

Förekomsten av tvångsäktenskap i Finland ska utredas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2017 11.21
Pressmeddelande
Institutet för kriminologi och rättspolitik vid Helsingfors universitet ska på begäran av justitieministeriet utreda i vilken mån tvingande till äktenskap förekommer i Finland och om dessa fall kommer fram. Med tvångsäktenskap avses ett äktenskap som ingåtts utan att endera parten samtycker till det.

Syftet med utredningen är att samla information om tvångsäktenskap som fenomen för att även i framtiden kunna trygga ett smidigt myndighetssamarbete och en behörig straffprocess i ärenden som gäller tvingande till äktenskap.

I utredningen bedöms hur allmänt fenomen tvångsäktenskap är bland personer som bor i Finland och hurdana fall det förekommer i vårt land. Det ska också utredas bland annat om fallen har kommit till myndigheternas kännedom, om de har blivit föremål för förundersökning och rättegång samt hur väl fenomenet identifieras inom barnskyddsverksamheten och hos polisen.

Enligt Finlands strafflag är tvingande till äktenskap straffbart som människohandel, grov människohandel eller tvingande. Gärningen är straffbar oberoende av om tvingandet äger rum i Finland eller i utlandet.

Det finns ingen officiell statistik om antalet tvångsäktenskap i Finland. Olika medborgarorganisationer har framfört att de årligen får uppgift om tiotals fall där en i Finland bosatt person tvingas till äktenskap. Enligt justitieministeriets uppgifter har det dock inte gjorts något betydande antal brottsanmälan om tvingande till äktenskap. Vem som helst kan polisanmäla brottet.

Dessa brott kan dock bli dolda, eftersom offren kan vara ovilliga att rapportera dem till myndigheterna, till exempel för att de inte vill vittna mot sina familjemedlemmar. Det är möjligt att fall som gäller tvångsäktenskap i första hand rapporteras till andra myndigheter än polisen och till medborgarorganisationer.

Utredningen uppskattas bli klar senast den 30 september 2017.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165, e-post: [email protected]

 
 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen