Hoppa till innehåll
Media

Riksdagsvalet den 17 april 2011

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2011 9.10
Pressmeddelande -

Riksdagsvalet förrättas den 17 april. Valdagen flyttades från mars till april genom lagändringen som trädde i kraft i fjol. I valet utses 200 riksdagsledamöter för fyra år.

För riksdagsval har landet indelats i 15 valkretsar. Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna verkställs på grund av antalet finska medborgare i valkretsen i fråga sex månader före valdagen. I landskapet Ålands valkrets väljs dock alltid en riksdagsledamot.

Röstberättigad i valet är varje finsk medborgare som senast på valdagen fyller 18 år. Befolkningsregistercentralen skickar ett meddelandekort (en anmälan om rösträtt) till alla som har rätt att rösta. I meddelandekortet anges vallokalen där väljaren kan rösta på valdagen. Till kortet har dessutom bifogats en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens egen valkrets.

I riksdagsvalet får väljarna rösta antingen på valdagen den 17 april eller på förhand under förhandsröstningsperioden den 6-14 april. Väljarna kan rösta enbart på en person som har ställts upp som kandidat i den egna valkretsen.

Väljarna ska styrka sin identitet såväl vid röstningen på valdagen som vid förhandsröstningen. Identitetsbeviset måste vara försett med foto.

Ett försök med användning av elektroniska vallängder vid röstningen på valdagen genomförs inom ca 20 röstningsområden i olika delar av landet. I vallängden görs en anteckning när en person har utövat sin rösträtt. Hittills har anteckningen gjorts för hand på en pappersvallängd. På förhandsröstningsställena har man redan vid tidigare val använd elektroniska vallängder.

Förhandsröstning i Finland och utomlands

Förhandsröstningen i hemlandet inleds på onsdagen den 6 april. Den sista förhandsröstningsdagen är tisdagen den 12 april. Det finns sammanlagt 901 allmänna förhandsröstningsställen i Finland. Antalet har ökat med ca 40 jämfört med det föregående riksdagsvalet.

Utomlands ordnas förhandsröstning den 6-9 april, men många förhandsröstningsställen utomlands är öppna under en kortare tidsperiod.

Väljarna får rösta på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Information om förhandsröstningsställenas adresser och öppettider finns på justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi. Information ges också på det avgiftsfria servicenumret på svenska 0800 9 4771 och på finska 0800 9 4770.

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 5 april före klockan 16. Nytt i detta val är att under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta i samband med hemmaröstningen.

Röstning på valdagen den 17 april

Valdagen är söndagen den 17 april och då är vallokalerna öppna mellan klockan 9 och 20. På valdagen kan väljarna rösta bara på det röstningsställe som anges i meddelandekortet.

Valresultatet offentliggörs klockan 20

Rösträkningen inleds på valdagen den 17 april omedelbart efter att vallokalerna stängs. Preliminära uppgifter om rösträkningen offentliggörs klockan 20, då den preliminära räkningen av förhandsrösterna i huvudsak har slutförts. I de största valkretsarna, bl.a. i Nyland och Helsingfors, är det dock möjligt att resultatet av förhandsröstningen inte är klart ännu klockan 20.

Kontrollräkningen av förhandsrösterna och rösterna som getts på valdagen utförs av valkretsnämnderna. Dessa fastställer i sitt möte den 20 april klockan 18 röstetalen som kandidaterna, partierna och valförbunden har fått i valkretsen.

En redovisning om valfinansieringen ska lämnas till statens revisionsverk

De som valts till riksdagsledamöter och de som utses till ersättare ska lämna in en redovisning om sin valfinansiering till statens revisionsverk. Redovisningen ska lämnas in senast den 20 juni 2011. Mer information om redovisningen av valfinansieringen http://www.puoluerahoitusvalvonta.fi/se/index.html.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn (09) 1606 7572
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn (09) 1606 7620
e-post: fö[email protected]


Information och resultat på valwebbplatsen www.vaalit.fi

- Information om riksdagsvalet på olika språk

- Information om förhandsröstningsställena och deras öppettider

- Information om kandidaterna och kandidatnumren fr.o.m. den 18 mars

- Under förhandsröstningsperioden publiceras information om antalet väljare som röstat på förhand i hela landet ca kl. 18 och kl. 21. Klockan 21 publiceras dessutom antalet väljare som röstat på förhand i valkretsarna och i kommunerna. Under veckoslutet uppdateras uppgifterna redan ca kl. 17.

- På valdagskvällen den 17 april när den preliminära rösträkningen är klar publiceras namnen på dem som blivit valdaoch deras röstetal. Dessutom publiceras information om partiernas röstetal och andelen av röster i hela landet, i valkretsarna och i kommunerna. När den preliminära rösträkningen är klar publiceras på valwebbplatsen alla kandidaters röstetal och röstningsområdesvisa uppgifter.

- De fastställda resultaten uppdateras på valwebbplatsen när kontrollräkningen har slutförts den 20 april.

Tuija Brax
Tillbaka till toppen