Hoppa till innehåll
Media

I ärvdabalken föreslås nya bestämmelser om omskifte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.9.2015 11.57
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriets har utarbetat ett betänkande där det föreslås att det i ärvdabalken tas in ett nytt kapitel om omskifte och skyldighet att återbära egendom. De föreslagna bestämmelserna ska tillämpas i situationer där förhållandet mellan ett barn och dess förälder fastställs först efter arvskiftet eller då en arvtagares rätt till arv har åsidosatts vid ett tidigare förrättat arvskifte. Den nya arvtagaren eller den som åsidosatts vid ett arvskifte ska själv begära omskifte.

Utgångspunkten för förslaget är att de som fått egendom ur dödsboet ska återbära den egendom de fått vid arvskiftet till dödsboet för omskifte. Om den som begär omskifte har uppnått ställning av arvtagare först efter det att arvskifte förrättades, kan den återbäringsskyldige också välja att betala dödsboet en penningersättning som motsvarar värdet av den egendom som han eller hon har fått för mycket.

Avsikten är att man i första hand försöker avtala om omskifte mellan parterna. Den som begär omskifte kan dock vid behov hos domstol ansöka om förordnande av en boutredningsman för att sköta återbäringen av egendom. För dödsboet kan det också förordnas en skiftesman för att förrätta omskiftet. Förslaget innehåller också en bestämmelse om jämkning av oskälig återbäringsskyldighet.

Bestämmelserna om preskription av arvsrätt ändras inte

Enligt förslaget ska också avvittring eller åtskiljande av egendom kunna ändras, om det efter arvlåtarens död har förrättats avvittring eller åtskiljande av egendom och dödsboet då har överlåtit betydligt mer egendom till maken eller sambon än vad det hade varit skyldigt att överlåta.

Bestämmelserna om preskription av arv och testamentsfång ska enligt förslaget inte ändras. Arvsrätten preskriberas efter tio år från arvlåtarens död.

Förslaget har samband med den nya faderskapslagen

Bakom förslaget ligger den nya faderskapslagen som träder i kraft vid ingången av år 2016. I samband med beredningen av faderskapslagen förutsatte riksdagen att regeringen bereder en proposition med förslag till bestämmelser om återgång av arvskifte för de fall där ett barn som fötts utom äktenskapet före den 1 oktober 1976 med stöd av den nya faderskapslagen har arvsrätt efter en arvlåtare på faderns sida. Förslaget som nu beretts är mer omfattande än vad som förutsattes av riksdagen och gäller alla situationer som hänför sig till återgång av arvskifte.

Enligt arbetsgruppens uppskattning skulle den föreslagna regleringen gälla en mycket liten del av befolkningen.

Förslaget ut på remiss

Arbetsgruppens förslag har utarbetats i form av en regeringsproposition och justitieministeriet har i dag skickat ut förslaget på remiss. Avsikten är det utifrån förslaget utarbetas en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen under oktober så att lagstiftningen kan träda i kraft samtidigt som den nya faderskapslagen vid ingången av år 2016.

Ytterligare information:
lagstiftningsrådet Salla Silvola, tfn 02951 50314, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen