Hoppa till innehåll
Media

Transparensen i ledningens ersättningssystem bör ökas i börsbolag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2013 12.57
Pressmeddelande -

Under de senaste dagarna har arvoden som betalas till börsbolagens operativa ledning väckt en livlig diskussion i offentligheten.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att det är viktigt att frågan diskuteras.
Det behövs åtgärder för att öka transparensen i ersättningssystemen. Samtidigt bör aktieägarnas möjligheter att övervaka ersättningarna till bolagets ledning förbättras. Det här är redan på gång från EU-håll, konstaterar Henriksson.

Statsrådet konstaterar i sin skrivelse till riksdagen (E 13/2013 rd) att det kan vara nyttigt att öka aktieägarnas beslutanderätt i fråga om ersättningssystem för aktieägarna och för att förbättra förvaltnings- och styrningssystemen i börsbolag. Beslutsfattandet får dock inte fördunkla styrelsens roll och ansvar för bolagsstyrningen. Enligt de riktlinjer som dras upp i skrivelsen bör bolagsstämmans behörighet därför begränsas till att gälla godkännandet eller förkastandet av ersättningsförklaringen samt den högsta ledningens maximiersättningar och de centrala principerna.

Enligt aktiebolagslagens allmänna principer ska styrelsen besluta om ersättningarna till ledningen i både börsbolag och andra aktiebolag. I värdepappersmarknadslagen, som gäller verksamheten i börsbolag och börsnoterade företag, finns inga särskilda bestämmelser i fråga om detta. I Värdepappersmarknadsföreningens Finsk kod för bolagsstyrning 2010, som baserar sig på självreglering, finns däremot flera rekommendationer om verkställande direktörens och den övriga operativa ledningens ersättningssystem.

- Rollfördelningen mellan styrelse och bolagsstämma behöver vara klar. Redan nu är det bolagsstämman som väljer styrelse och den har naturligtvis också alla möjligheter att meddela att den inte längre har förtroende för styrelsen och välja en ny styrelse, framhåller justititieministern.

- Värdepappersmarknadslagen gäller börsbolag och faller under finansministeriets beredningsansvar, medan aktiebolagslagen, som gäller alla aktiebolag, faller under justitieministeriets beredningsansvar. Därför måste eventuella nya lagar och förordningar beredas i ett nära samarbete mellan ministerierna, konstaterar Henriksson.

Vid årsskiftet ska Europeiska kommissionen lägga fram förslag för att förbättra insynen när det gäller ersättningspolicy och individuell ersättning till styrelseledamöter. Avsikten är också att ge aktieägare rätt att rösta om ersättningspolicyn och ersättningsförklaringen. Eventuella regleringsbehov kommer att utredas tillsammans med finansministeriet och arbets- och näringsministeriet utgående från kommissionens förslag. Även de instanser som ansvarar för självreglering följer den internationella utvecklingen. Sådan internationell utveckling som ansetts fungera bra bör beaktas i regleringen.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148 och
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220
[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen