Hoppa till innehåll
Media

Propositionen om en reform av hovrätts- och förvaltningsdomstolsnätverket behandlas i riksdagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2012 11.00
Pressmeddelande -

Regeringen har i dag överlämnat till riksdagen en proposition om en reform av hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas struktur. Enligt propositionen skulle antalet hovrätter minska med en och antalet förvaltningsdomstolar med två. Kouvola hovrätt och Östra Finlands hovrätt, som ligger i Kuopio, skulle slås samman så att den nya domstolen placeras i Kuopio. Också Kouvola och Kuopio förvaltningsdomstolar skulle slås samman och den nya domstolen placeras i Kuopio. Domstolen som bildas genom att slå samman Uleåborgs och Rovaniemi förvaltningsdomstolar skulle placeras i Uleåborg. Avsikten är att reformen träder i kraft från början av 2014.

Målsättningen är att stärka hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas struktur så att rättsskyddet kan garanteras i de föränderliga samhälleliga förhållandena. Hovrättsnätverket har varit oförändrat sedan slutet av 1970-talet, då antalet inkomna ärenden i hovrätterna var nästan dubbelt så stort som nu. Det nuvarande nätverket av förvaltningsdomstolar byggdes upp för drygt tio år sedan. Domstolarnas verksamhetsmiljö har ändrats mycket sedan dess.

För att garantera att ärendena kan behandlas med bibehållen rättssäkerhet och utan dröjsmål, förutsätts det enligt propositionen att personalen vid domstolarna har goda allmänna kunskaper och specialkunskaper. Detta förutsätter att domstolarna är tillräckligt stora. Tillräckligt stora domstolsenheter säkerställer att domstolarnas sakkunskap kan garanteras i alla ärendegrupper. Tillräckligt stora domstolsenheter har också bättre möjligheter att utveckla personalens kunskaper och frigöra personalresurser till projekt för utveckling av arbetsmetoderna och förbättring av domstolsarbetets kvalitet.

Målet är att placera domstolarna så att de tryggar tillgång till rättsinstanser med beaktande av både befolkningskoncentrationerna och geografiska avstånd. Det konstateras dock i propositionen att den geografiska täckningen inte har lika stor betydelse som tidigare i och med att elektroniska arbetsmetoder och videokonferensförbindelser kan användas.

I samband med reformen jämnas antalet ärenden i hovrätterna ut också genom domkretsändringar. Kajanalands tingsrätt ska överföras från Östra Finlands hovrätts domkrets till Rovaniemi hovrätts domkrets. Dessutom överförs Hyvinge tingsrätt till Åbo eller Helsingfors hovrätts domkrets, då den i nuläget hör till Kouvola hovrätts domkrets.

För att jämna ut antalet ärenden i förvaltningsdomstolarna och för att styra ärenden från samma regionförvaltningsmyndighet till samma förvaltningsdomstol flyttas Päijänne-Tavastlands landskap till Tavastehus förvaltningsdomstols domkrets från Kouvola förvaltningsdomstols domkrets.

Överföring av tjänster utreds

Reformen innebär förändringar i hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas organisation. Utgångspunkten är att ordinarie tjänsteinnehavare vid Kouvola hovrätt, Kouvola förvaltningsdomstol och Rovaniemi förvaltningsdomstol flyttas och utnämns till motsvarande tjänster vid de nya, sammanslagna domstolarna vid Östra Finlands hovrätt samt Kuopio och Uleåborgs förvaltningsdomstolar. I praktiken innebär detta att personalen vid Kouvola hovrätt och förvaltningsdomstol samt vid Rovaniemi förvaltningsdomstol skulle flytta för att arbeta på annan ort.

På grund av ändringar i domkretsarna har personalen vid hovrätterna och förvaltningsdomstolarna möjligheter att via tjänsteöverföring också flytta till andra hovrätter och förvaltningsdomstolar än de domstolar till vilka deras tjänster i princip skulle flyttas vid sammanslagningen av domstolarna. Möjligheter till överföring av tjänst utreds i vidare omfattning vid justitieministeriet.

Permanenta sammanträdesplatser ska finnas i Kouvola och Rovaniemi

Förutom huvudförhandlingar och muntliga förhandlingar sker behandlingen av ärenden skriftligt i hovrätterna och förvaltningsdomstolarna. Östra Finlands hovrätt skall även i fortsättningen ordna huvudförhandlingar i Kouvola, där domstolen fortfarande ska ha en permanent sammanträdesplats. Förvaltningsdomstolarna å sin sida ska ha permanenta sammanträdesplatser också i Kouvola och Rovaniemi för ordnande av muntliga förhandlingar.

De permanenta sammanträdesplatserna skall inte ha domstolskansli eller personal, utan domstolarna ska vid behov ordna huvudförhandlingar och muntliga förhandlingar på sammanträdesplatserna. Avvikande från detta kan Östra Finlands hovrätt ha personal i Kouvola för att sköta huvudförhandlingar som ordnas där under en övergångsperiod, dock högst fram till slutet av 2016.

För närvarande ligger hovrätterna i Åbo, Vasa, Kuopio (Östra Finlands hovrätt), Helsingfors, Kouvola och Rovaniemi. Förvaltningsdomstolarna ligger i Helsingfors, Tavastehus, Kouvola, Kuopio, Uleåborg, Rovaniemi, Åbo och Vasa. Ålands förvaltningsdomstol finns i Mariehamn i samband med Ålands tingsrätt.

Ytterligare upplysningar:
biträdande avdelningschef Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428, och utvecklingschef Ann-Mari Pitkäranta, tfn 02951 50546,
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen