Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i partilagen: partistöd ska kunna beviljas också andra än riksdagspartier

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.10.2015 13.49
Pressmeddelande
Regeringen föreslår att det görs ändringar i partilagen och i lagen om kandidaters valfinansiering. I fortsättningen ändras partistödet inte även om mer än hälften av partiets riksdagsledamöter avstår från att företräda partiet i riksdagen. I praktiken innebär det att eventuella ändringar i riksdagsgruppens sammansättning inte beaktas i utbetalningen av partistöd under hela valperioden. Ändringen ingår i regeringsprogrammet. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen i dag den 22 oktober.

I propositionen föreslås även att partistöd ska kunna beviljas också andra än riksdagspartier. Enligt förslaget ska partistöd beviljas också partier som vid riksdagsval fått en minst två procents andel av rösterna i hela landet. Den föreslagna ändringen främjar små partiers ställning.

I fortsättningen ska ett parti som beviljas partistöd inte heller avföras ur partiregistret även om det inte fått ett mandat i riksdagen vid två på varandra följande riksdagsval.

Anmälningsskyldighet för stödföreningar vid presidentval

Det föreslås att uppgiften att övervaka användningen av partistödet överförs från justitieministeriet till statens revisionsverk. I fortsättningen ska skyldigheten att redovisa sin finansiering vid presidentval gälla även stödföreningar. Skyldigheten att redovisa valfinansieringen vid Europaparlamentsval ska utvidgas till att omfatta även den andra ersättaren.

Propositionen syftar till att klargöra valfinansieringslagstiftningen, öka valfinansieringens transparens, förbättra oberoendet vid tillsynen och förbättra den ekonomiska ställningen för partier som fått mindre understöd i valet.

Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2016.

Bakom ändringarna ligger justitieministeriets arbetsgrupps betänkande som publicerades i april.

Ytterligare uppgifter:
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 0295 150 127, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen