Hoppa till innehåll
Media

Parkeringsövervakning föreslås bli effektiviserad - Bestämmelser om privat parkeringsövervakning till lagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2010 10.10
Pressmeddelande -

Det föreslås att lagstiftningen om parkeringsövervakning ska revideras. Propositionen syftar till att förebygga felparkeringar och ge effektivare medel att ingripa mot dem. Regeringen godkände propositionens innehåll och den avses bli överlämnad till riksdagen vid presidentföredragningen den 29. oktober.

Enligt propositionen ska polisen samt den kommunala parkeringsövervakaren och parkeringskontrollanten, som benämningen för det nuvarande övervakningsbiträdet ska ändras till, sörja för offentlig parkeringsövervakning. För en felparkering ska det i fortsättningen kunna tas ut en felparkeringsavgift på 20-80 euro, medan avgiften för närvarande är 10-50 euro. För samma fortsatta felparkering ska det få påföras högst tre felparkeringsavgifter.

En nyhet är att man ska få klampa fordon, vilket förhindrar att det förflyttas, om felparkeringen har varat i två dygn. Fordon kan klampas också om det med samma fordon har begåtts fem olika felparkeringar, för vilka de påförda felparkeringsavgifterna är obetalda. Under samma förutsättningar ska fordonet också kunna flyttas.

Betalningstiden för felparkeringsavgiften ska förlängas från två veckor till en månad. Vid ett betalningsdröjsmål ska påföljden inte längre vara att parkeringsbotens belopp höjs med hälften, utan höjningen är i fortsättningen 12 euro.

Det ska vara möjligt att göra en begäran om omprövning av ett beslut om felparkeringsavgift och klampning hos parkeringsövervakaren, vars beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen. Efter det kan beslutet överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen, om den beviljar besvärstillstånd. Det nuvarande förbudet mot att söka ändring till förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen ska således avskaffas.

Övervakningsavgift ska kunna debiteras för parkering på privat område

Fastighetens ägare eller innehavare (till exempel ett bostadsaktiebolag, köpcentrum eller ämbetsverk) ska kunna övervaka parkeringen på privat område. Rätten att övervaka parkeringen kan också överföras till en tredje part.

Av den som bedriver privat parkeringsövervakning krävs tillförlitlighet. Den som bedriver privat parkeringsövervakning ska göra en anmälan om sin verksamhet till regionförvaltningsverket, som i fråga om ett förfarande i strid med skyldigheterna i lagen ska kunna ge en anmärkning till den som sörjer för parkeringsövervakningen, förplikta denne att rätta till sitt fel eller förbjuda verksamheten för viss tid.

För olovlig parkering på privat område ska enligt propositionen en övervakningsavgift kunna tas ut. Övervakningsavgiftens belopp får uppgå till högst det samma som den felparkeringsavgift som tas ut på motsvarande område. För samma fortsatta olovliga parkering får debiteras tre övervakningsavgifter.

Villkoren för parkering på privat område och övervakningsavgiften för olovlig parkering ska anges på ett sätt som tydligt och entydigt kan observeras, dvs. med vägmärken och textförsedda skyltar.

Den som bedriver privat parkeringsövervakning ska inte få förflytta ett olovligt parkerat fordon eller klampa det. Dessa åtgärder bör den begära av en myndighet. Om övervakningsavgiften inte betalas frivilligt, måste man väcka talan vid tingsrätten för att få in avgiften.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jaakko Rautio, tfn 09 1606 7708
e-post: [email protected]

Regeringens proposition bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Tuija Brax
Tillbaka till toppen