Hoppa till innehåll
Media

Understöd som betalas till organisationer ur intäkter från penningspel och statsunderstödsförfarandena i anslutning till dem ska utredas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.12.2019 11.04
Pressmeddelande

Styrgruppen för projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten har tillsatt en utvecklingssektion för att utreda de understöd som betalas till organisationer ur intäkterna från penningspel och statsunderstödsförfarandena i anslutning till dem inom olika förvaltningsområden. Sektionen ska också lägga fram ett förslag om behovet av att förenhetliga statsunderstödsförfarandena.

Utgångspunkter för reformarbetet är respekt för frivilligorganisationernas autonomi, enklare byråkrati, tryggande av långsiktighet och förutsägbarhet, lika behandling av organisationerna samt öppenhet och transparens.

Sektionen arbetar öppet och i samråd med det civila samhället. Sektionen kan arbeta som tjänstemannasektion och även i en utvidgad sammansättning. Justitieministeriet leder sektionens arbete. Tjänstemannasektionen består av företrädare för justitieministeriet, finansministeriet och de ministerier som fördelar avkastningen. Till den utvidgade sammansättningen ingår dessutom sakkunniga som bjuds in från Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf, SOSTE Finlands social och hälsa rf, Finlands Hippos rf, Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf, Finlands Olympiska Kommitté rf och Vetenskapliga samfundens delegation. Sektionen har också ett nära samarbete med projektets uppföljningsgrupp. Även andra frivilligorganisationer kommer att höras för arbetet.

Finansministeriet svarar för genomförandet av projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten. Syftet med projektet är att göra statsunderstödsverksamheten mer transparent och effektiv och att ge verksamheten större genomslag. Sektionen rapporterar regelbundet om hur arbetet framskrider till projektets styrgrupp.

Reformen av statsunderstödsverksamheten är en del av statsminister Marins regeringsprogram.

Ytterligare information: Niklas Wilhelmsson, utvecklingssektionens ordförande, enhetschef, justitieministeriet, tfn 02951 50348, [email protected]

Tuula Lybeck, projektdirektör, finansministeriet, tfn 0295 330 201, [email protected] 

Läs tillsättningsbrevet (på finska): Tillsättande av en ny sektion för utveckling av statsunderstödsförfarandena vid understöd till organisationer

Projektet för utveckling och digitalisering av statsunderstödsverksamheten

Tillbaka till toppen