Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rättegångskostnaderna i ostridiga fordringsmål sänks

Justitieministeriet 5.7.2012 7.00
Pressmeddelande -

Maximitaxorna för de rättegångskostnader som gäldenären döms att betala i ostridiga fordrings- och vräkningsmål, dvs. så kallade summariska mål, sänks från och med ingången av september. Syftet med justitieministeriets förordning är att rättegångskostnaderna som motparten döms att betala bättre än för närvarande motsvarar det arbete och de kostnader som förorsakas borgenären för uppsättande av stämningsansökan.

Det strävas också efter att minska sådana situationer, där enbart ansökan om dom i ett fordringsmål mångdubblar gäldenärens skuldsaldo jämfört med det ursprungliga skuldkapitalet.

Merparten av stämningsansökan kommer in till domstolarna från professionella indrivningsbyråer. Indrivningsbyråerna utnyttjar programvaror med hjälp av vilka indrivningsprocesserna har kunnat automatiseras. I synnerhet när det gäller sådana fordringar som drivs in rutinmässigt är det möjligt att ordna indrivningen på ett mycket effektivt sätt och till små kostnader. Till följd av utvecklingen av e-tjänsterna är det numera också lättare att lämna in stämningsansökan till tingsrätten, vilket för sin del minskar kostnaderna.

Maximitaxorna för de rättegångskostnader som motparten döms att betala ska sänkas särskilt i fråga om små fordringar. För bestämmandet av maximitaxorna ska dessutom införas tre kapitalkategorier i stället för tidigare två.

I fortsättningen är maximitaxan för de rättegångskostnader som motparten döms att betala 50 euro, om skuldkapitalet uppgår till högst 300 euro. Om skuldkapitalet är minst 300 euro men högst 1000 euro, är maximitaxan 80 euro. Om skuldkapitalet är över 1 000 euro eller om det är fråga om vräkning är maximitaxan 110 euro. I mål som är mer krävande än normalt kan rättegångskostnaderna dömas ut enligt en förhöjd taxa, varvid maximitaxorna är 80 euro, 120 euro och 160 euro.

Enligt den gällande förordningen är grundtaxan 134 euro om skuldkapitalet är högst 250 euro och 168 euro om skuldkapitalet är över 250 euro eller om det är fråga om vräkning. Maximitaxorna enligt den förhöjda taxan är på motsvarande sätt 218 och 258 euro.

Dessutom kan rättegångskostnaderna, på samma sätt som hittills, dömas ut till ett högre belopp än maximitaxorna, om det finns något synnerligen vägande skäl till detta.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266, och
specialsakkunnig Sofia Rajamäki, tfn 02951 50554 (på plats fr.o.m. 9.7.2012)
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson