Hoppa till innehåll
Media

Ordningsbotsbeloppen höjs den 1 september

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2015 13.43
Pressmeddelande

Ordningsbotsbeloppen höjs från och med den 1 september 2015. Enligt statsrådets förordning som utfärdades i dag ska eurobeloppet av ordningsboten fördubblas. Ett undantag utgörs av högsta ordningsboten, som höjs från 115 till 200 euro, eftersom en större höjning skulle förutsätta en lagändring.
 

Ordningsbot är ett till eurobeloppet fast förmögenhetsstraff som är lindrigare än dagsböter och som i regel föreläggs av polisen. I fortsättningen är ordningsboten minst 20 och högst 200 euro. Årligen ges ca 300 000 ordningsbotsförelägganden. Största delen av dessa gäller trafikförseelser, främst fortkörning.

Till exempel om den högsta tillåtna hastigheten på en väg är högst 60 kilometer i timmen, kan föraren av ett motordrivet fordon föreläggas en ordningsbot på 170 euro om han eller hon överskrider den högsta tillåtna hastigheten med högst 15 kilometer i timmen. För större fortkörning, dvs. 16-20 kilometer i timmen, kan föreläggas en ordningsbot på 200 euro. Om den högsta tillåtna hastigheten är mer än 60 kilometer i timmen, är ordningsboten för motsvarande fortkörning 140 euro och 200 euro.

Ordningsböter föreläggs allmänt även för brott mot ordningslagen eller alkohollagen. Till exempel för urinering på allmän plats eller för innehav alkoholdrycker såsom person som inte har fyllt aderton år kan från och med den 1 september föreläggas en ordningsbot på 40 euro.

Höjningen av ordningsbotsbeloppen påverkar även dagbotens belopp. Vid ingången av september höjs det minsta totalbeloppet av dagsböter som döms ut för fortkörning till 200 euro så att det blir lika högt som den högsta ordningsboten. Genom denna ändring ska det säkerställas att ett dagsbotsstraff som baserar sig på den bötfälldes inkomster inte kan bli mindre än det fasta ordningsbotsbeloppet.

Den senaste nivåförhöjningen av ordningsbotsbeloppen gjordes år 1999 och höjningen kan motiveras med att inkomstnivån har stigit. Bötesbeloppen stiger dock mer är vad höjningen i inkomstnivån skulle ge anledning till. Höjningen är en del av de nödvändiga anpassningsåtgärder inom den offentliga ekonomin som regeringen fattat beslut om. Om antalet ordningsbotsförelägganden inte minskar till följd av höjningen, uppskattas statens årliga ordningsbotsinkomster öka från nuvarande 20 miljoner till cirka 40 miljoner.

Fler höjningar planeras

Förutom höjningen som träder i kraft i september har finansministeriet i sin budgetproposition föreslagit att ordningsbotesbeloppen ska tredubblas. Detta förslag kommer att behandlas senare i samband med beredningen av statsbudgeten.

Enligt regeringsprogrammet ska det i fortsättningen även beredas en proposition för att höja dagsbotsbeloppen. Dagsböter kan dömas ut bland annat för större fortkörningar och andra brott som bestraffas med böter. Det totala bötesbeloppet fastställs enligt hur klandervärd gärningen är och den bötfälldes inkomster.

Ytterligare upplysningar:
specialsakkunnig Ville Hinkkanen, tfn 02951 50165, e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen