Hoppa till innehåll
Media

Brottsmisstänktas rätt att anlita ett biträde kompletteras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2016 13.36
Pressmeddelande
Bestämmelserna om brottsmisstänktas och åtalades rätt att anlita ett biträde samt rätten för frihetsberövade personer att kontakta tredje parter kompletteras. Syftet med ändringarna är att förbättra rättskyddet för brottsmisstänkta och åtalade samt genomföra EU:s försvarardirektiv. Ändringarna avses träda i kraft den 27 november 2016.
Ärendet behandlas vid presidentföredragningen i morgon den 28 oktober.

Den misstänktes biträde kan i fortsättningen förbjudas att närvara vid förhör endast om det är nödvändigt för att förhindra att utredningen av brottet avsevärt äventyras. Ett beslut om förbud mot att närvara vid förhör kan föras till domstol för prövning.

En underrättelse till den anhållna eller gripna personens närstående om frihetsberövandet får skjutas upp endast om det är nödvändigt för att förhindra att utredningen av brottet avsevärt äventyras. Ett beslut om att skjuta upp denna underrättelse kan föras till domstol för prövning.

Till lagen fogas dessutom bestämmelser om skyldigheten att underrätta vårdnadshavaren och socialmyndigheten om den frihetsberövade är under 18 år.

Biträdet kan lämnas utan arvode på grund av mycket allvarliga brister i arbetet

Domstolarna får också ett nytt medel för övervakning av kvaliteten på biträdets arbete. Domstolen kan låta bli att ersätta biträdets arvode, om det i skötseln av ärendet har förekommit mycket allvarliga brister som beror på biträdet.

Bestämmelsen kan tillämpas i exceptionella situationer, där biträdets arbete har varit så undermåligt, att en sänkning av arvodet inte är en tillräcklig påföljd. I praktiken blir denna bestämmelse sällan tillämplig.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Kirsi Pulkkinen, tfn 02951 50438, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen