Hoppa till innehåll
Media

Gruppbyggande ska regleras tydligt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2013 7.30
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att förbättra förutsättningarna för gruppbyggande genom att förtydliga lagen om bostadsköp och trygga projektdeltagares rättsliga ställning.

Gruppbyggande är en mellanform av självbyggande och företagsledd bostadsproduktion. Det innebär att en grupp av blivande invånare organiserar sig för att påbörja ett byggnadsprojekt tillsammans. I dessa projekt medverkar ofta en byggherrekonsult vars uppgifter liknar de uppgifter som en stiftande delägare har i samband med byggandet av nya bostäder.

För närvarande är det inte entydigt hur sådana gruppbyggnadsprojekt som inleds av en konsult och utförs i form av bostadssammanslutningar förhåller sig till lagen om bostadsköp.

Utöver att göra rättsläget klarare ska arbetsgruppen bereda förslag för att trygga den rättsliga ställningen för dem som deltar i dessa projekt. Målet är bl.a. att säkerställa att projektdeltagare har tillgång till information om sin ställning och om det planerade projektet. Arbetsgruppen ska också utreda till vilka delar det är motiverat att tillämpa bestämmelserna om köparens skydd i lagen om bostadsköp på gruppbyggnadsprojekt. Dessutom ska arbetsgruppen bedöma om lagen ska innehålla bestämmelser om byggherrekonsultens ansvar i sådana fall där konsulten t.ex. har gett felaktiga eller bristfälliga upplysningar eller utfört uppdraget på ett sätt som inte annars motsvarar det som har avtalats.

Arbetsgruppen ska slutföra sitt arbete före den 31 januari 2014.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Katri Kummoinen, tfn 02951 50266
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen