Hoppa till innehåll
Media

Ändringar föreslås i samiska språklagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2017 13.43
Pressmeddelande

Det föreslås att samiska språklagen ändras med anledning av landskapsreformen och reformen av ordnandet av social- och hälsovården. Samiska språklagen ska ses över så att de grundläggande språkliga rättigheterna som garanteras i grundlagen kan tryggas när förvaltningen organiseras. Regeringen har överlämnat en proposition beträffande detta till riksdagen.

Utgångspunkten för propositionen är att de språkliga rättigheterna inte försvagas även om myndighetsuppgifter överförs från de kommunala myndigheterna till landskapsmyndigheterna. De skyldigheter som kommunerna har enligt den gällande samiska språklagen ska åläggas även landskapen. Samerna ska ha samma rätt att använda samiska vid representativa organ i landskapet Lappland som de för närvarande har i kommunerna inom samernas hembygdsområde. Landskapet ska åläggas skyldighet att översätta handlingar som sammanhänger med beslutsprocessen till samiska på samma sätt som kommunerna inom samernas hembygdsområde i nuläget.

Den nationella lagstiftningen och internationella människorättskonventioner förpliktar myndigheterna att se till att de rättigheter samerna har när det gäller i synnerhet språk och kultur tillgodoses på ett sätt som är likvärdigt med hur övriga befolkningsgruppers rättigheter tillgodoses.

Eftersom social- och hälsovårds- och landskapsreformen fortfarande pågår, lönar det sig att i detta skede vid de ändringar som görs i samiska språklagen beakta enbart de viktigaste och mest brådskande ändringsbehoven till följd av reformen, ändringarna i myndigheternas organisation och lagstiftningsändringar.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Satu Kaskinen, justitieministeriet, tfn 02951 50322,
e-post: [email protected]

 
Jari Lindström
Tillbaka till toppen