Hoppa till innehåll
Media

Elektroniska fastighetsköp blir möjliga i november

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2013 11.03
Pressmeddelande -

I november blir det möjligt att använda elektroniska tjänster även vid fastighetsköp och övriga rättshandlingar som gäller fastigheter. Regeringen har i dag överlämnat till riksdagen en proposition om en lag om införande av lagstiftningen om fastighetsköp, pantsättning och inskrivningsförfarande på elektronisk väg.

Lagens innehåll har godkänts redan tidigare, men den kunde inte träda i kraft innan de elektroniska ärendehanteringssystemen blivit klara. Enligt propositionen ska huvuddelen av bestämmelserna träda i kraft vid ingången av november. En del av bestämmelserna ska dock enligt förslaget träda i kraft först vid ingången av mars 2015.

Från och med början av november ska största delen av fastighetsöverlåtelserna kunna ske på elektronisk väg via ett ärendehanteringssystem som upprätthålls av Lantmäteriverket. Med några få undantag ska det också bli möjligt att uppgöra ansökningar om inteckning elektroniskt och ta i bruk elektroniska pantbrev.

Fastighetsköpet ska genomföras på en elektronisk blankett genom vilken kan hämtas uppgifter ur lagfarts- och inteckningsregistret och ur vissa andra myndighetsregister. Uppgifterna om överlåtelse av en fastighet överförs till olika myndigheters register direkt från det elektroniska köpebrevet. På samma gång ska ett lagfartsärende, dvs. antecknande av fastighetens nya ägare i registret, bli anhängigt utan särskild ansökan.

För närvarande ska ett köpvittne bestyrka fastighetsköpet i närvaro av samtliga som undertecknat köpebrevet. Vid elektroniska fastighetsköp behövs inte något köpvittne. Reformen minskar kostnaderna som orsakas de olika parterna. Ibruktagandet av elektroniska pantbrev medför på lång sikt betydliga konstnadsinbesparingar för bankerna och andra kreditgivare, eftersom det blir lättare att förvalta säkerheterna.

Datasystemet kan med hjälp av olika myndighetsregister och identifieringstjänster bl.a. övervaka att parternas identitet verifieras, att innehållet i köpebrevet är tillräckligt och att de uppgifter som antecknats där är korrekta. Som identifieringstjänst kan användas t.ex. bankers nätbankstjänster.

Det är dock fortsättningsvis möjligt att använda även de traditionella tillvägagångssätten och dokument i pappersform.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Pekka Pulkkinen, tfn 02951 50224, e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen