Hoppa till innehåll
Media

Sänkta rättegångsavgifter för de ostridiga fordringsmål som inleds elektroniskt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2010 11.30
Pressmeddelande -

Rättegångsavgiften för de ostridiga fordringsmål som har inletts elektroniskt i tingsrätten ska i fortsättningen vara 25 procent lägre än för de mål som har inletts genom en stämningsansökan i pappersform.

Reformen är en del av ändringen av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer, och regeringens proposition i frågan ska lämnas till riksdagen vid presidentföredragningen i dag den 17 september. Syftet med propositionen är att främja elektronisk kommunikation i ostridiga fordringsmål. Avgiften för ett fordringsmål som har inletts elektroniskt ska vara 60 euro, medan avgiften i övriga fall ska vara 80 euro (för närvarande 79 euro).

Enligt propositionen ska alla rättegångsavgifter höjas med 1,45 procent så att beloppet motsvarar förändringen i penningvärdet. De nuvarande avgifterna (79-223 euro) ska således höjas med 1-3 euro.

Syftet med att utveckla den elektroniska kommunikationen är att förbättra domstolsväsendets service och att underlätta behandlingen av ostridiga fordringsmål i rätten. Avsikten är att i början av år 2011 ta i bruk en ny, internetbaserad anslutning för kundservice som är avsedd särskilt för små indrivningsbyråer, privatkunder och offentliga samfund.

Utnyttjande av den elektroniska kommunikationen i större skala än tidigare ska medföra kostnadsbesparingar både för domstolarna och för parterna. Sänkningen av handläggningsavgiften ska sänka kostnaderna för borgenärer och vara också i gäldenärers intresse, eftersom de i sista hand svarar för de kostnader som föranleds av behandlingen av ärendet.

Antalet fordringsmål har avsevärt ökat i tingsrätterna under de senaste åren. År 2007 var antalet mål över 190 000, medan det år 2009 var till och med över 310 000.

Merparten av de fordringsmål som handläggs vid tingsrätterna gäller konsumentkrediter, till exempel snabbkrediter. Nästan alla av dessa mål är ostridiga; gäldenären har bara inte haft råd eller vilja att betala sin skuld. Borgenären behöver tingsrättens avgörande beträffande sin fordran för att kunna ansöka om utsökning.

Ändringar till rättegångsavgifter som tas ut i upphandlingsärenden

Enligt propositionen ska en rättegångsavgift tas ut i ärenden som gäller offentliga upphandlingar vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen oberoende av slutresultatet i ärendet. För närvarande tas avgiften inte ut om ändringsansökan dras tillbaka eller om ärendet lämnas utan prövning. Om marknadsdomstolen inte beviljar behandlingstillstånd i en upphandling som grundar sig på ett ramavtal, ska hälften av rättegångsavgiften tas ut.

Rättegångsavgiften vid marknadsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen ska i fortsättningen vara 226 euro (för närvarande 223 euro).

Reformen syftar till att minska antalet ogrundade besvär och att främja avgifternas kostnadsmotsvarighet.

Ytterligare upplysningar:
Regeringsrådet Ahti Penttinen, tfn (09) 1606 7547
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen