Hoppa till innehåll
Media

Utredningsmän bedömt inrättande av domstolsverk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2015 13.34
Pressmeddelande

Två utredningsmän som tillsatts av justitieministeriet har utarbetat en bedömningspromemoria om reformering av domstolsväsendets centralförvaltning genom inrättande av ett domstolsverk. Utredningsmännen var juris licentiat Pekka Nurmi och lagmannen, juris doktor Tatu Leppänen.

Målet är att organisera domstolarnas centralförvaltning på ett sätt som betonar domstolarnas oberoende ställning, främjar en effektiv skötsel av förvaltningsuppgifterna och förbättrar domstolarnas möjlighet att fokusera på sina rättsskipningsuppgifter. På detta vis kan tillgodoseendet av rättsskyddet främjas i samhället.

Inrättandet av ett domstolsverk med ansvar för domstolsförvaltningen ingår i reformprogrammet för rättsvården för åren 2013?2025. Det eventuella inrättandet av verket kommer att beredas i en arbetsgrupp med bred sammansättning som tillsätts senare.

- Ett separat domstolsverk ligger i linje med den nordiska och internationella utvecklingen när det gäller organiseringen av domstolsförvaltningen. Dessutom skulle det stärka oavhängigheten hos den dömande makten. Utredningsmännen har lagt fram ett förslag som lämpar sig för finska förhållanden och utgör ett bra underlag för fortsatt arbete, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson när hon tog emot utredningen.

Det föreslås att domstolsverket skulle vara ett självständigt verk inom justitieministeriets förvaltningsområde, till vilket man överför de operativa centralförvaltningsuppgifter som justitieministeriet för närvarande sköter. Verket ska stödja och utveckla domstolarnas verksamhet. Det skulle kunna ha hand om en del av de gemensamma administrativa uppgifter som i dag sköts separat i de olika domstolarna.

Utredningsmännen anser att domstolsverkets verksamhetsområde skulle omfatta alla domstolar. De högsta domstolarnas särställning kan beaktas i de praktiska arrangemangen för verkets organisation och verksamhet.

Förvaltnings-, ekonomi- och utvecklingsuppgifter till domstolsverket

Domstolsverkets uppgiftsområde skulle omfatta domstolarnas förvaltningstjänster, ekonomi- och resultatstyrning samt utveckling och utbildning.

En särskilt viktig uppgift för verket skulle vara att göra upp det årliga budgetförslaget till justitieministeriet och att fördela domstolsväsendets budgetanslag till de olika domstolarna. Domstolarnas konstitutionella ställning talar för att domstolsverket också effektivt kunde delta i ram- och budgetprocessen i statsrådet.

Därtill föreslår utredningsmännen att verket årligen skulle ge en berättelse till riksdagen om sin verksamhet och domstolsväsendets tillstånd.

Utredningsmännen bedömer att en gemensam utvecklings- och utbildningsverksamhet kan vara en av de viktigaste fördelarna med att inrätta ett domstolsverk. Verket kan bl.a. stödja domstolarnas kvalitetsarbete och tillhandahålla utredningar för att utveckla den lagstiftning som gäller domstolarnas verksamhet.

Cirka 45 anställda vid verket

Utredningsmännen föreslår att en styrelse med nio ledamöter där domarna utgör en majoritet skulle dra upp riktlinjerna för domstolsverkets verksamhet och vara beslutsfattande organ. Verkets namn kunde vara t.ex. Domstolsförvaltningen.

För verkets operativa verksamhet skulle ansvara en direktör som styrelsen utser för viss tid. Utredningsmännen uppskattar antalet anställda vid verket till ca 45 årsverken. Antalet påverkas särskilt av hur uppgifterna inom den internationella rättsvården organiseras. Merparten av verkets personal skulle överföras från justitieministeriets justitieförvaltningsavdelning och totalt ca 10 årsverken från domstolarna.

Personalkostnaderna uppskattas öka, men en del kan täckas genom lägre lokalkostnader än för närvarande. Enligt utredningsmännen är behovet av extra anslag således under 500 000 euro.

Man planerar som bäst flera reformprojekt som riktar sig mot domstolsnätverket och domstolarnas uppgifter. Enligt utredningsmännen vore det naturligt att inrätta domstolsverket i samband med dessa ändringar, vilket möjliggör utnyttjandet av olika typer av synergieffekter.

Ytterligare upplysningar: juris licentiat Pekka Nurmi, tfn 040 560 7606, e-post: pesnurmi(at)gmail.com,lagman Tatu Leppänen, Hyvinge tingsrätt, tfn 02956 47751, e-post: förnamn.efternamn(at)oikeus.fi,regeringsrådet Anne Hallavainio, justitieministeriet, tfn 02951 50458, e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen