Hoppa till innehåll
Media

Språkkunskapskraven för offentliga rättsbiträden och allmänna inressebevarkare

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.2.2014 11.51
Pressmeddelande -

De språkkunskaper som krävs av vissa offentliga rättsbiträden och allmänna intressebevakare vid de statliga rättshjälpsbyråerna preciseras genom en förordning av statrådet som utfärdades i dag. Målet med förordningen är att trygga tillgodoseendet av de språkliga rättigheterna. När det gäller vissa tjänster som offentligt rättsbiträde och allmän intressebevakare vid Helsingfors, Östra Nylands, Mellersta Österbottens och Österbottens, Västra Nylands och Åbo rättshjälpsbyråer är behörighetsvillkoret som gäller språkkunskaper i fortsättningen utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

I förordningen fastställs antalet tjänster med dessa språkkunskapskrav vid var och en av de ovannämnda rättshjälpsbyråerna. Vid bestämmandet av antalet tjänster har man beaktat andelen svenskspråkig befolkning och antalet svenskspråkiga klienter inom byråns verksamhetsområde.

När det gäller de övriga tjänsterna som offentligt rättsbiträde och allmän intressebevakare vid de tvåspråkiga rättshjälpsbyråerna är behörighetsvillkoret som gäller språkkunskaper utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Motsvarande särskilda språkkunskapskrav har ställts bland annat för häradsfogdar, åklagare och domare.

Ytterligare upplysningar:
regeringsrådet Maaria Rubanin, tfn 02951 50140

Tillbaka till toppen