Hoppa till innehåll
Media

Finland rapporterade om åtgärderna för att utveckla förhållandena i slutna anstalter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.10.2015 11.01
Pressmeddelande
Finlands regering har gett sitt svar till Europeiska kommittén för förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (CPT). I svaret redogörs för vilka åtgärder de finska myndigheterna har vidtagit med anledning av CPT:s inspektionsbesök i Finlands slutna anstalter hösten 2014.

Under sitt periodiska besök inspekterade kommittén sju polisinrättningar, en tillnyktringsstation för berusade, två förvarsenheter för utlänningar, gränsbevakningsväsendets förvarslokaler på Helsingfors-Vanda flygplats, fyra fängelser samt Niuvanniemi psykiatriska sjukhus.

Kommitténs rekommendationer till förbättringar gäller bland annat förvaringen av häktade i polisens lokaler, användningen celler utan toalett i fängelserna, förhållandena för fångar på slutna avdelningar samt domstolsbehandlingen av ärenden som gäller beslut om psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja.

Finland har redan tidigare i år lämnat in sitt svar beträffande förvaringen av häktade som CPT ville ha i brådskande ordning.

I svaret som offentliggörs nu redogör Finland bland annat för hälso- och sjukvården i polisfängelserna. I polisfängelserna har frihetsberövade alltid med låg tröskel tillgång till nödvändig medicinsk vård, trots att det inte systematiskt görs en hälsoundersökning för alla utan någon särskild medicinsk grund. För berusade personer som förvaras i polisinrättningarna kan dygnet runt vid behov snabbt ordnas sjukvård vid hälsocentralerna.

Kommittén rekommenderade att polisen omedelbart ska sluta använda mekaniska säkerhetsutrustningar för att begränsa de frihetsberövades rörelsefrihet, t.ex. binda en person i sängen. Finland konstaterar i sitt svar att begränsningen av de frihetsberövades rörelsefrihet grundar sig på lag och att utrustningen som används för detta ändamål har godkänts av Polisstyrelsen eller polisens högsta ledning. Användning av någon annan utrustning är förbjuden. Att binda en person i sängen är en kortvarig åtgärd och när denna metod används kontaktas hälsovårdpersonalen utan dröjsmål för att kontrollera hälsotillståndet hos personen i fråga.

Beträffande förvarsenheterna för utlänningar uppmanade kommittén myndigheterna att se till att det för var och en som ankommer till dessa enheter utan dröjsmål görs en hälsoundersökning. Finland svarar att till alla som ankommer till Krämertskogs förvarsenhet erbjuds möjlighet till hälsoundersökning så snart som möjligt. I svaret konstateras att alla inte vill utnyttja denna möjlighet. Också i Joutseno förvarsenhet görs en hälsoundersökning så snart som möjligt inom tre dygn från ankomsten.

Kommittén önskade att öppnandet av den nya förvarsenheten skulle bidra till att utlänningar som tagits i förvar inte längre placeras i polisens lokaler. Efter att Joutseno förvarsenhet togs i bruk hösten 2014 har förvaringen av utlänningar i polisen lokaler också minskat. I vissa fall måste man dock fortfarande kortvarigt förvara dessa personer i polisens lokaler i synnerhet i norra Finland där det inte finns någon förvarsenhet. Inrikesministeriet utreder som bäst på vilket sätt man kan minska tagandet i förvar av i synnerhet minderåriga, personer som befinner sig i en särskilt utsatt ställning och personer med familj.

I fråga om fängelserna lyfte kommittén fram bl.a. cellerna utan toaletter, sysselsättningen som ordnas för fångarna samt hälsovårdstjänsterna. Finland berättar i sitt svar att det för närvarande i fängelserna i Helsingfors och Tavastehus finns totalt 180 celler utan toalett. Dessa fängelser ska enligt planerna byggas om före slutet av år 2018 och i detta sammanhang gör man av med de sista fängelsecellerna utan toalett. Fångarna som för närvarande bor i dessa celler har tillgång till toalett vid alla tider på dygnet.

Brottspåföljdsmyndigheten har som mål att förbättra möjligheterna för fångar på slutna avdelningar att delta i sysselsättning. Större uppmärksamhet än förut ska ägnas åt specialbehoven av livstidsfångar och andra som avtjänar ett långt fängelsestraff.

För fångar som ankommer till fängelset görs i regel en hälsoundersökning inom 24 timmar från deras ankomst. Avsikten är att ansvaret för fångarnas hälsovård överförs från justitieministeriet till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde år 2016.

Kommittén rekommenderade att man vid Niuvanniemi sjukhus inom den närmaste framtiden avstår från att använda klädsel som begränsar patienternas rörelsefrihet. Finland svarar att denna klädsel används endast i undantagsfall och då det är nödvändigt. Sjukhuset strävar efter att utveckla sina förfaranden enligt kommitténs rekommendationer. Mentalvårdslagen kommer att reformeras under de närmaste åren och i detta sammanhang bedöms även behovet av att reglera användningen av klädsel som begränsar rörelsefriheten.

Kommittén uppmanade återigen de finska myndigheterna att vidta åtgärder för att säkerställa att domstolsbehandlingen vid ärenden som gäller sjukhusvård oberoende av patientens vilja alltid är snabb och ändamålsenlig. Därtill ska det säkerställas att psykiatriska patienters rätt att bli personligen hörda av domaren också i praktiken förverkligas.

Finland svarar att behandlingstiderna vid förvaltningsdomstolarna inte kan vara mycket kortare än det nuvarande genomsnittet på 1,2 månader, eftersom man måste reservera en skälig tid bl.a. för inlämnandet av skriftliga uttalanden. Domstolen har därtill rätt att avgöra när det är nödvändigt att ordna muntlig förhandling. Muntlig förhandling, där patienten hörs personligen, har ordnats i över hälften av de ärenden där sådan har begärts. Begäran om muntlig förhandling har avvisats bland annat när den föregående muntliga förhandlingen har ordnats för mindre än ett år sedan eller när beslutet som fattats av sjukhusets läkare har upphävts och ärendet har återförvisats för att behandlas på nytt till exempel på en grund som hänför sig till förfarandet.

Ytterligare upplysningar:
Kontakttjänsteman i Finland, regeringsrådet Ulla Mohell, justitieministeriet, tfn 02951 50576
Utvecklingschef Tuula Kivari, (justitieministeriet), tfn 02951 50546 7815 (förvaltningsdomstolarna)

Generaldirektör Esa Vesterbacka, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn 02956 88400 (fängelserna)
Inspektionschef Riitta-Leena Salovaara, Brottspåföljdsverket, tfn 02956 88462 (fängelserna)

Konsultativ tjänsteman Jouko Huhtamäki, inrikesministeriets polisavdelning, tfn 02954 88556
Överinspektör för gränsbevakningsfrågor Pertti Normia, staben för gränsbevakningsväsendet, tfn 02954 21607 (Gränsbevakningsväsendets förvarslokaler)
Specialsakkunnig Tero Mikkola, inrikesministeriets migrationsavdelning, tfn 02954 88617 (förvaring av utlänningar)
Polisinspektör Ari Alanen, Polisstyrelsen, tfn 02954 81767 (polisinrättningar och Polisstyrelsen)

Regeringsrådet Pirjo Kainulainen, avdelningen för social- och hälsovårdstjänster vid social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63092 (patientens rättigheter)
Medicinalrådet Helena Vorma, avdelningen för social- och hälsovårdstjänster vid social- och hälsovårdsministeriet, tfn 02951 63388 (mentalvårdstjänster)
Chefläkare Eila Tiihonen, Niuvanniemi sjukhus, tfn 02952 42204 (Niuvanniemi sjukhus)

Lagstiftningssekreterare Mia Spolander, utrikesministeriet, rättstjänsten
Enheten för människorättsdomstols- och människorättskonventionsärenden, tfn 02953 51176

Jari Lindström
Tillbaka till toppen