Hoppa till innehåll
Media

Förslaget till reform av åklagarväsendet har blivit klart

justitieministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2017 11.06
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp har blivit klar med sitt förslag till reform av åklagarväsendets organisation. Enligt de riktlinjer som justitieministeriet stakat ut 2016 organiseras åklagarväsendet under ett ämbetsverk från och med ingången av år 2018.

 Målet är att lätta på åklagarämbetets förvaltning och förbättra möjligheterna att förenhetliga åklagarverksamheten i hela landet. Förändringen har inte konsekvenser för antalet verksamhetsställen eller anställda.

För närvarande består åklagarämbetet av Riksåklagarämbetet som är åklagarväsendets centralförvaltningsmyndighet och tio åklagarämbeten samt Landskapsåklagarämbetet på Åland.

Enligt arbetsgruppens förslag ska det bildas ett nytt ämbetsverk med namnet Åklagarmyndigheten. Ämbetsverket ska administrativt sett delas in i riksåklagarens kansli, som är centralförvaltningsenhet, och fem åklagardistrikt som ska sköta operativa uppgifter.

Ämbetsverket ska ledas av riksåklagaren som även ska vara chef för riksåklagarens kansli. Riksåklagaren ska fortsättningsvis vara högsta åklagare och chef för åklagarna.

Åklagardistriktet ska svara för distriktets åklagaruppgifter i brottmål. En ledande distriktsåklagare ska vara chef för åklagardistriktet och han ska bistås av en eller flera biträdande chefer. Ledande distriktsåklagaren ska utnämnas till sin tjänst för en tidsperiod på högst fem år.

Tjänstebeteckningarna häradsåklagare och landskapsåklagare ska ändras till distriktsåklagare. Statsåklagarna ska i fortsättningen fokusera mer på åklagarverksamhetens sakkunnigarbete samt på att stödja och styra åklagarverksamheten.

Arbetsgruppens förslag är på remiss på webbplatsen utlåtande.fi till och med den 18 augusti. Ett lagförslag om saken avses att överlämnas till riksdagen under hösten.

Mer information:
Katariina Jahkola, regeringsråd, tfn 02951 50246, och
Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50112

Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Utlåtande.fi

 
 
Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen