Hoppa till innehåll
Media

Åklagarväsendet omorganiseras och är fr.o.m. oktober 2019 en enda myndighet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.1.2019 13.24
Pressmeddelande

Åklagarväsendets organisation ändras så att det nuvarande Riksåklagarämbetet och de underlydande åklagarämbetena bildar ett enda ämbetsverk, Åklagarmyndigheten. Det är meningen att omorganiseringen ska gälla fr.o.m. den 1 oktober 2019 efter att de lagar som gäller den har stadfästs av presidenten vid morgondagens föredragning.

Syftet med den nya organisationen är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för åklagarväsendet och göra verksamheten effektivare. Den nya riksomfattande strukturen ger bättre förutsättningar att leda åklagarväsendet som en helhet och fördela de tillgängliga resurserna på ett mer flexibelt sätt. Samtidigt blir det lättare att främja en enhetlig avgörandepraxis i hela landet och svara på förändringarna i samhället. Omorganiseringen ökar också resultatstyrningens effektivitet.

Den nya Åklagarmyndigheten ska självständigt och oberoende ansvara för åklagarväsendet. Den kommer att bestå av dels riksåklagarens byrå, som är centralförvaltningsenhet, dels fem åklagardistrikt som bildar avdelningar inom myndigheten. Riksåklagarens byrå ska sköta centralförvaltningsuppgifter och åklagardistrikten ska svara för att straffansvaret realiseras på regional nivå. Myndigheten leds av riksåklagaren, som fortsättningsvis ska vara högsta åklagare och chef för åklagarna.

Omorganiseringen har inga konsekvenser för antalet verksamhetsställen eller antalet anställda.

Tjänstebenämningen häradsåklagare ändras till distriktsåklagare. Specialiståklagare ska i fortsättningen ha en tjänst som specialiståklagare. Det ska fortfarande finnas bestämmelser i lag om åklagarens uppgifter, behörighet, rätt att få information, jäv, beredskap och uppgiften som ombud. Den nuvarande lagen om åklagarväsendet upphävs i samband med omorganiseringen.

Ytterligare information: Miia Ljungqvist, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50112, e-post [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen