Hoppa till innehåll
Media

Taxorna för rättegångskostnader i ostridiga fordringsmål höjs vid ingången av januari

justitieministeriet
Utgivningsdatum 31.12.2010 12.00
Pressmeddelande -

Taxorna för de rättegångskostnader som motparten döms att betala i ostridiga fordrings- och vräkningsmål höjs med 1,45 procent till att motsvara förändringen i penningvärdet. De nya taxorna tillämpas på mål som blir anhängiga den 1 januari 2011 eller efter det.

I ostridiga fordringsmål eller s.k. summariska ärenden är det fråga om indrivning av fordringar. Beloppet av de kostnader som döms ut bestäms dels på basis av beloppet av den aktuella fordran och dels på basis av den arbetsmängd som krävs för målet.

Beloppet av de rättegångskostnader som döms ut uppgår till högst 168 euro, om det är fråga om ett normalt mål och skuldkapitalet är över 250 euro. Beloppet är detsamma när det är fråga om en vräkning utan någon fordran. Om skuldkapitalet vid en normal fordran däremot är lågt dvs. högst 250 euro, uppgår beloppet av de rättegångskostnader som döms ut till 134 euro. I mål som är mer krävande än normalt uppgår beloppet av de rättegångskostnader som döms ut till 258 euro om skuldkapitalet är över 250 euro och till 218 euro om skuldkapitalet är högst 250 euro.

De tabellenliga rättegångskostnaderna täcker både arvoden och de kostnader som åsamkas borgenären. De inkluderar t.ex. mervärdesskatt samt utgifter för telefonförbindelser, postning och kopiering.

På yrkande höjs taxorna med en rättegångsavgift som tasut hos käranden. Om uppgifterna om stämningsansökan har förmedlats direkt till tingsrättens datasystem via en anslutning för kundservice, är rättegångsavgiften 60 euro. För mål som har inletts på något annat sätt, dvs. i praktiken har tillställts tingsrätten genom en stämningsansökan i pappersform, är beloppet av den rättegångsavgift som på yrkande läggs till taxorna 80 euro.

I ostridiga fordringsmål är det i allmänhet fråga om relativt små summor.

Ytterligare upplysningar:
Regeringssekreterare Kirta Heine, tfn (09) 1606 9496, [email protected]

Justitieministeriets förordning bifogad till pressmeddelandet på nätet www.jm.fi

Tillbaka till toppen