Hoppa till innehåll
Media

Temporära ändringar föreslås i lagen om indrivning av fordringar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 14.14
Pressmeddelande

I lagen om indrivning av fordringar (indrivningslagen) föreslås temporära ändringar genom vilka indrivningskostnaderna för andra fordringar än konsumentfordringar begränsas mer detaljerat än för närvarande. Syftet är att underlätta situationen för företag i ekonomiska svårigheter. Den temporära lagstiftningen avses vara i kraft till slutet av juni 2021.

Den gällande lagen innehåller detaljerade bestämmelser endast om kostnaderna för indrivning av konsumentfordringar. Regeringen föreslår att det till indrivningslagen fogas detaljerade bestämmelser också om indrivningskostnaderna för företagsfordringar. Regleringen behövs eftersom många företag har betalningssvårigheter på grund av coronavirusepidemin, och de indrivningskostnader som beror på försenad betalning av fakturor och skulder kan förvärra situationen. För att regleringen ska vara enhetlig föreslås det att bestämmelserna ska gälla också andra sådana fordringar som inte är konsumentfordringar, till exempel fordringar där gäldenären är ett bostadsaktiebolag eller en förening.

Till lagen ska enligt förslaget fogas bestämmelser om för hurdana och hur många indrivningsåtgärder det får krävas ersättning vid andra fordringar än konsumentfordringar. I lagen begränsas också maximibeloppet på de avgifter som tas ut för enskilda indrivningsåtgärder och gäldenärens totala kostnadsansvar. De föreslagna bestämmelserna liknar i huvudsak bestämmelserna om konsumentfordringar, men i dem har särdragen hos indrivningen av företagsfordringar beaktats.

I propositionen föreslås dessutom begränsningar i bruket av tratta. Med tratta avses en betalningsuppmaning som vanligen används vid indrivning av företagsfordringar med hot om att underlåtelse att iaktta betalningsuppmaningen offentliggörs. Det föreslås vara förbjudet att använda tratta för indrivning om gäldenären är en privatperson, en enskild näringsidkare, ett öppet bolag eller ett kommanditbolag. Vidare föreslås begränsningar i användningen av tratta vid indrivning av fordringar hos aktiebolag med liten omsättning och aktiebolag som nyligen inlett sin verksamhet.

Det är meningen att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. Lagen ska tillämpas på indrivningsåtgärder som vidtas under lagens giltighetstid.

Mer information:
Mirja Kapraali, specialsakkunnig, tfn 0295 150 033, [email protected]
Katri Kummoinen, enhetschef, tfn 0295 150 266, [email protected]
 

Projektsida

Tillbaka till toppen