Hoppa till innehåll
Media

Straffbarheten av terroristbrott ska utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.4.2014 11.04
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att deltagande i utbildning för ett terroristbrott ska kriminaliseras. Även straffbarheten av finansiering av terrorism ska utvidgas. Regeringspropositionen överlämnades till riksdagen i dag den 3 april.

Syftet är att förebygga brott som begås i terroristiskt syfte och brott som bidrar till att begå dessa brott. Lagändringarna ingår i genomförandet av den nationella strategin för bekämpning av terrorism från 2010.

För närvarande är det inte uttryckligen straffbart att ta emot utbildning för ett terroristbrott. Däremot har meddelande av sådan utbildning kriminaliserats. Enligt propositionen ska den som i avsikt att begå ett terroristbrott tar emot utbildning i tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller andra vapen, skadliga eller farliga substanser eller andra särskilda metoder eller tekniker, dömas till straff. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst tre år.

Vapen- och sprängämnesutbildning som skaffas på terroristläger har visat sig ha samband med genomförda terrorattacker. Hittills har ingen i Finland dömts för ett terroristbrott, men vissa personer som vistas i Finland har veterligen deltagit i utbildning med anknytning till terroristverksamhet utomlands.

Straffbestämmelserna om finansiering av terrorism ska utvidgas till att omfatta finansiering av fler typer av terroristbrott än för närvarande. Straffet ska vara samma som i gällande lagstiftning, dvs. fängelse i minst fyra månader och högst åtta år. Ytterligare föreslås att den som direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar till en terroristgrupp med vetskap om gruppens karaktär ska dömas för finansiering av terroristgrupp. För detta ska straffet vara böter eller fängelse i högst tre år.

Finansiering av terrorism har kriminaliserats i Finland år 2002 och det finns internationella förpliktelser till detta.

I propositionen föreslås också att nödvändiga kompletteringar görs i tvångsmedelslagens bestämmelser om hemliga tvångsmedel och i polislagens bestämmelser om hemliga metoder för inhämtande av information.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen