Hoppa till innehåll
Media

Straffbarheten av terroristbrott ska utvidgas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.1.2013 11.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att mottagande av utbildning för ett terroristbrott ska kriminaliseras. Även finansiering av terrorism ska i fler fall än för närvarande bli en straffbar gärning. Syftet med förslagen är att förebygga brott som begås i terroristiskt syfte och brott som bidrar till att begå dessa brott. Förslagen ingår i genomförandet av den nationella strategin för bekämpning av terrorism.

För närvarande är det inte uttryckligen straffbart att ta emot utbildning för ett terroristbrott. Däremot har meddelande av utbildning för ett terroristbrott kriminaliserats. Enligt förslaget ska den som i avsikt att begå ett terroristbrott tar emot utbildning i tillverkning eller användning av sprängämnen, skjutvapen eller andra vapen, skadliga eller farliga substanser eller på något annat motsvarande sätt, dömas till straff. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst tre år.

För mottagande av utbildning döms inte särskilt, om gärningsmannen samtidigt gör sig skyldig till ett brott som begås i terroristiskt syfte eller förberedelse till ett sådant brott eller till något annat brott som bestraffas lika strängt eller strängare.

Vapen- och sprängämnesutbildning som skaffas på terroristläger har visat sig ha samband med genomförda terrorattacker. Hittills har ingen i Finland dömts för ett terroristbrott, men vissa personer som vistas i Finland har veterligen deltagit i utbildning med anknytning till terroristverksamhet utanför landets gränser.

Straffbestämmelserna om finansiering av terrorism ska utvidgas till att omfatta situationer där man direkt eller indirekt tillhandahåller eller samlar in tillgångar för ett terroristbrott eller till en terroristgrupp med vetskap om dess karaktär som terroristgrupp. Straffet ska vara likadant som det nuvarande straffet för finansieringsbrott, dvs. fängelse i minst fyra månader och högst åtta år.

Finansiering av terrorism har kriminaliserats i Finland år 2002. Det finns internationella förpliktelser till detta, och t.ex. arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FATF, som verkar i anslutning till OECD, har fäst uppmärksamhet vid behovet att revidera bestämmelserna.

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår också att hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information ska få användas för att utreda, avslöja och förhindra mottagande av utbildning för ett terroristbrott.

Arbetsgruppens ordförande och tre medlemmar anser i sin avvikande mening att straffbestämmelserna om finansiering av terrorism inte ska utvidgas till att gälla tillhandahållande och insamling av tillgångar till en terroristgrupp, eftersom finansieringen av sådana gruppers verksamhet redan har kriminaliserats.


Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 02951 50340
arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningsrådet Jussi Matikkala, tfn 02951 50486
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens betänkande

Tillbaka till toppen