Hoppa till innehåll
Media

Preliminärt förslag om kontroll av bakgrund hos vårdpersonal

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.7.2010 7.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp har blivit klar med en promemoria där alternativa förfaranden för kontroll av brottslig bakgrund hos yrkesbildade personer inom hälso- och sjukvården betraktas.

Bakom upprättandet av promemorian ligger ett initiativ som social- och hälsovårdsministeriet år 2008 adresserade till dåvarande arbetsministeriet. Behandlingen av ärendet hänsköts till justitieministeriets arbetsgrupp, som håller på att bereda revideringen av lagen om säkerhetsundersökningar som sitt huvudarbete. Lagen gäller förfarandena vid kontroll av bakgrund hos personalen i uppgifter som gäller skydd för samhälleligt eller nationalekonomiskt betydande allmänna eller enskilda intressen. Lagen om säkerhetsutredningar kan inte direkt tillämpas på kontroll av bakgrund hos yrkesbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Syftet med de särskilda bestämmelserna gällande den som söker eller sköter en tjänst eller en uppgift inom hälso- och sjukvården är att minska risken för att de som anlitar hälso- och sjukvårdstjänster ska bli utsatta för våld eller gärningar som äventyrar liv och hälsa. Målet är också att främja patientsäkerheten och medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården.

Arbetsgruppen föreslår i sin promemoria två alternativa modeller. Enligt den första modellen ska uppgifter om brottslig bakgrund med stöd av domstolens anmälan införas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, varifrån uppgifterna ska kunna lämnas ut till arbetsgivare för utvärdering. Enligt den andra föreslagna modellen ska den som söker anställning inom vårdsektorn kunna vända sig till Rättsregistercentralen för få ett utdrag om brottslig bakgrund att visa upp för arbetsgivaren. Ingendera av modellerna förpliktar en att skaffa uppgifter om brottslig bakgrund.

Arbetsgruppen anser att den fortsatta beredningen av ärendet ska utföras utgående från en sådan modell som också kan genomföras i praktiken. För närvarande är det inte möjligt att utan tidskrävande manuell handläggning få sådana sorterade uppgifter ur straffregistret och bötesregistret som skulle behövas till utdrag om brottslig bakgrund. Som bäst håller man dock på att förnya justitieförvaltningens datasystem.

När det gäller vilka uppgifter om straff som ska tas med vid kontroll av bakgrund anser arbetsgruppen att gärningens straffbarhet i relation till de egenskaper och värderingar som hälso- och sjukvårdspersonal förväntas ha, såväl med tanke på den yrkesmässiga funktionsförmågan som med hänsyn till de etiska aspekterna på yrkesutövningen, ska tas i beaktande. Relevanta uppgifter i detta sammanhang vore sålunda förutom straff för brott mot patientens rättigheter, även straff för andra grövre brott mot liv och hälsa och missbruk av information. Med tanke på den yrkesmässiga funktionsförmågan skulle också grovt rattfylleri och narkotikabrott beaktas.

Uppgifter om andra brott än patientrelaterade ska utlämnas till arbetsgivare endast i de fall då sökanden i sin befattning skulle komma att arbeta på en vårdavdelning med direkt ansvar för att ordinera eller administrera läkemedel till patienter eller möjligheter att komma åt läkemedel. Uppgifter om brott mot annans egendom ska utlämnas endast gällande sökande till befattningar där befattningshavaren huvudsakligen arbetar utan tillsyn i ett privat hem.

Arbetsgruppen konstaterar att det är arbetskrävande att tillförlitligtsortera fram relevanta brott och att det inte nödvändigtvis går att finna en lösning som är den enda rätta - det handlar delvis om ändamålsenlighetsprövning.

Arbetsgruppens förslag innebär att kontroll av brottslig bakgrund ska riktas mot endast en del av de yrkesbildade personer inom hälso- och sjukvården som utför direkt patientarbete och att majoriteten av personalgrupperna ska lämnas utanför förfarandet.

Ärendet ska beredas vidare vid social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, lagstiftningsrådet Anna-Riitta Wallin, tfn 09 1606 7693

Promemorian

Tuija Brax
Tillbaka till toppen