Hoppa till innehåll
Media

Inrättande av en domstolsmyndighet föreslås

Utgivningsdatum 21.4.2017 10.11
Nyhet

En kommission som tillsatts av justitieministeriet föreslår att det inrättas en domstolsmyndighet i Finland. Domstolsmyndigheten ska sköta de uppgifter som hör till domstolsväsendets centralförvaltningsmyndighet. Myndigheten ska svara för domstolsväsendets verksamhetsförutsättningar samt för utvecklande, planering och stödjande av domstolarnas verksamhet. Förslaget innebär att de av domstolarnas centralförvaltningsuppgifter som nu hör till justitieministeriet överförs till domstolsmyndigheten.

Domstolsmyndigheten ska vara verksam inom justitieministeriets förvaltningsområde, men sköta sin verksamhet självständigt och betjäna hela domstolsväsendet. Domstolsmyndighetens viktigaste uppgifter ska vara att sörja för ram- och budgetberedningen som gäller domstolarna, domstolarnas lokalhantering och informationssystem samt utbildningen av domare i samarbete med domarutbildningsnämnden.

Till myndigheten överförs dessutom vissa personal- och ekonomiförvaltningsuppgifter som gäller domstolarna. Myndigheten ska delta i utvecklandet av domstolsväsendet och stödja sådana utvecklings- och kvalitetsprojekt som domstolarna själva ansvarar för. Domstolsmyndigheten ska också kunna åta sig serviceuppgifter, såsom t.ex. domstolarnas översättnings- och tolkningstjänster.

Inrättandet av en domstolsmyndighet ingriper inte i domstolarnas oberoende eller i de uppgifter som föreskrivs för de högsta domstolarna i grundlagen, eller deras ställning. Deras grundlagsfästa uppgifter i anslutning till tillsynen över domstolsväsendets rättskipning ändras inte.

Kommissionen föreslår att domstolsmyndighetens högsta beslutanderätt ska utövas av en direktion med domarmajoritet. Direktionen ska ha nio ledamöter: sex domare och tre andra ledamöter. Myndighetens dagliga verksamhet ska ledas av en överdirektör som utses av direktionen.

Enligt kommissionens uppskattning behöver domstolsmyndigheten en personalstyrka på minst 45 årsverken. Alla dessa årsverken kan inte överföras till myndigheten från justitieministeriet eller domstolarna. Inrättandet av en domstolsmyndighet kräver därmed en tilläggssatsning. Enligt kommissionens uppskattning skulle domstolsmyndighetens årliga omkostnader uppgå till ca 3,5 - 4 miljoner euro, av vilket ca 2 miljoner euro kräver en tilläggssatsning.

Kommissionen anser att myndigheten ska placeras i Helsingfors eller någon annanstans i huvudstadsregionen.

Enligt kommissionen skulle inrättandet av en domstolsmyndighet betona domstolarnas oberoende ställning och främja en effektiv och resultatrik skötsel av domstolarnas förvaltningsuppgifter. Detta skapar förutsättningar för upprätthållandet och utvecklandet av en hög kvalitet på rättskipningen. Samtidigt skulle propositionen vara i linje med övrig utveckling av centralförvaltningen i Finland. I Sverige, Norge och Danmark har man redan inrättat motsvarande domstolsmyndigheter för domstolarnas centralförvaltningsuppgifter.

Justitieministeriet skickar kommissionens förslag på remiss nu under våren. Beslut om hur ärendet framskrider fattas efter remissbehandlingen.

Mer information:

arbetsgruppens ordförande, hovrättspresident vid Helsingfors hovrätt, Mikko Könkkölä, tfn 029 56 40500 (växel) och kommissionens sekreterare, regeringssekreterare Jennimari Huovinen, tfn 02951 50394 och överinspektör Taru Alanaatu, tfn 02951 50350, kommissionens medlem, överdirektör Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138 (på plats fr.o.m. den 24 april)

Kommissionens förslag

Tillbaka till toppen