Hoppa till innehåll
Media

Kommission ska bereda inrättandet av ett domstolsverk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2016 9.20
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en kommission för att bereda inrättandet av ett domstolsverk. Domstolsverket ska vara ett självständigt verk inom justitieministeriets förvaltningsområde och det ska ha hand om domstolarnas centralförvaltningsuppgifter som för närvarande sköts vid justitieministeriet samt en del av de administrativa uppgifter som i dag sköts i de olika domstolarna. Dess verksamhetsområde ska omfatta alla domstolar.

Målet är att organisera domstolarnas centralförvaltning på ett sätt som betonar domstolarnas oberoende ställning, främjar en effektiv skötsel av domstolarnas förvaltningsuppgifter samt förbättrar domstolarnas möjligheter att fokusera på rättsskipningsverksamheten. På detta sätt strävas det efter att främja förverkligandet av rättsskyddet i samhället.

Inrättandet av ett domstolsverk med ansvar för domstolarnas centralförvaltning ingår i reformprogrammet för rättsvården för åren 2013?2025. Inrättande av ett domstolsverk har föreslagits också bl.a. i finansministeriets utredning om ämbetsverksstrukturen inom centralförvaltningen från år 2015. Även utredningsmännen som justitieministeriet tillsatte för att utreda frågan föreslog detta i sin bedömningspromemoria 2015.

Enligt uppdraget ska justitieministeriet även i framtiden svara för uppgifter som gäller domstolarna på statsrådsnivå, såsom lagberedning och beredning av andra ärenden som hör till statsrådet, fastställande av strategiska riktlinjer, ram- och budgetberedning samt de viktigaste frågorna i anslutning till det internationella och EU-samarbetet. Justitieministeriet ska också svara för resultatstyrningen av verket. Domstolsverket ska för sin del föra resultatförhandlingarna med de enskilda domstolarna.

Kommissionen ska vara klar med sitt förslag före utgången av februari 2017. Avsikten är att en regeringsproposition beträffande detta överlämnas till riksdagen under hösten 2017 så att verket kan inrättas under denna valperiod.

Kommissionens ordförande är president vid Helsingfors hovrätt Mikko Könkkölä och vice ordförande förvaltningsråd Niilo Jääskinen från högsta förvaltningsdomstolen.

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef, överdirektör Kari Kiesiläinen tfn 02951 50138,
regeringsrådet, biträdande avdelningschef, Heikki Liljeroos, tfn 02951 50428, och
regeringsrådet Anne Hallavainio, tfn 02951 50458


Jari Lindström
Tillbaka till toppen