Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen som gäller domstolarna och domare ändras vid årsskiftet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2016 12.45
Pressmeddelande
Till följd av den nya domstolslagen som träder i kraft vid ingången av år 2017 blir lagstiftningen om domstolarna tydligare. Lagen innehåller de bestämmelser om domstolarnas uppgifter, organisation, administration, ledamöter och övriga personal som nu finns i separata lagar och förordningar. Lagarna som gäller de högsta domstolarna förblir dock i kraft.
Republikens president stadfäste reformen i dag så att den träder i kraft den 1 januari 2017.

I den nya lagen ingår dessutom de bestämmelser som för närvarande finns i lagen och i förordningen om utnämning av domare. Också bestämmelserna om domarnas särskilda tjänstemannarättsliga ställning som nu finns i statstjänstemannalagen har tagits in i domstolslagen.

Den nya lagen ger möjlighet att utnyttja domstolarnas allt knappare resurser på ett mer flexibelt sätt. Domarna vid de olika domstolarna kan på ett smidigare sätt än för närvarande utnyttjas som resurshjälp, t.ex. om en domstol överraskande får exceptionellt omfattande eller många mål och ärenden.

Domstolarnas administrations- och ledningssystem reformeras så att de bättre än hittills möjliggör en effektiv och resultatinriktad verksamhet i domstolarna. Chefsdomartjänsterna tillsätts i framtiden i regel för viss tid. Presidenterna för högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen ska dock fortfarande utnämnas tillsvidare.

Utbildningen för domare och övrig rättskipningspersonal vid domstolsväsendet ordnas på ett mer systematiskt sätt än hittills. Det inrättas en ny oberoende domarutbildningsnämnd som svarar för planeringen av utbildningen. Utbildningen planeras i fortsättningen stegvis. Ansöknings- och urvalsförfarandet för val av praktikanter till den ettåriga domstolspraktiken som ger de grundläggande kunskaperna och färdigheterna som behövs vid domstolsarbetet centraliseras och det införs ett nationellt utbildningsprogram som stödjer lärande i arbetet.

En jurist med minst tre års lämplig arbetserfarenhet kan ansöka till en treårig utbildningstjänst som assessor. Tjänsten som assessor är en domartjänst för viss tid och i tjänsten ingår en avsevärd mängd utbildning.

Utgångspunkten är att om domstolar och domare i regel bestäms genom lag. Bestämmelserna om de regionala domstolarnas domkretsar ska dock fortfarande finnas på förordningsnivå. Också undantagen från domstolarnas territoriella behörighet vid vissa slags mål och ärenden enligt speciallagstiftningen förblir i kraft. Om placeringen av domstolarnas kanslier och sammanträdesplatser ska också i framtiden föreskrivas genom förordning.

Från ingången av år 2017 avlägger alla nya domare en likadan domarförsäkran och den religiösa domareden avskaffas.

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef, överdirektör Kari Kiesiläinen tfn 02951 50138,
regeringsrådet Anne Hallavainio (på plats 29.8.), tfn 02951 50458, och
överinspektör Jennimari Huovinen, tfn 02951 50394
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen