Hoppa till innehåll
Media

Domstolsavgifterna ska höjas närmare handläggningskostnaderna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.9.2015 11.47
Pressmeddelande
Regeringen föreslår att domstolsavgifterna höjs och att antalet ärendegrupper som behandlas avgiftsfritt minskas. I fortsättningen ska behandlingen av ett ärende i domstol i regel vara avgiftsbelagd.

Propositionen syftar till att öka domstolsintäkterna och öka avgifternas styrningseffekt. Avgifterna kan minska antalet ogrundade besvär och således minska antalet ärenden som inkommer till domstolarna. Detta frigör resurser till handläggningen av ärenden där behovet av rättsskydd är störst.

De nuvarande avgifterna täcker cirka 12 procent av domstolarnas totalkostnader. Målet är att höja kostnadsmotsvarigheten till 18 procent, vilket skulle vara närmare den alleuropeiska nivån på 28 procent.

Mindre bemedlade ska fortsättningsvis få befrielse från domstolsavgifterna. Avgifter ska inte heller i fortsättningen tas ut för behandlingen av besvär som gäller grundläggande utkomst eller service inom social- och hälsovården. Personer som har beviljats rättshjälp behöver inte betala någon domstolsavgift.

Av sådana ärenden som för närvarande behandlas avgiftsfritt ska avgifterna tas i bruk i bland annat besvärsärenden som gäller beskattning och offentliga avgifter, såsom felparkerings- och hälsocentralavgifter. Enligt förslaget ska avgifter också tas ut för behandlingen av ärenden som avses i utlänningslagen, med undantag av asylärenden.

Rättegångsavgifterna ska i allmänhet stiga med 50 - 500 euro beroende på målet och domstolen. I marknadsdomstolen och arbetsdomstolen är de föreslagna höjningarna dock avsevärt större. Rättegångsavgiften ska också oftare än för närvarande tas ut till fullt belopp när domstolen inte beviljar besvärstillstånd eller när besväret eller talan återkallas.

Rättegångsavgiften för omfattande tvistemål ska vara 500 euro

Enligt propositionen ska rättegångsavgiften för omfattande tvistemål vara 500 euro i alla domstolsinstanser. Rättegångsavgiften ska också tas i bruk i ärenden som gäller besöksförbud, där avgiften enligt förslaget ska vara 250 euro. Rättegångsavgiften tas dock inte ut om domstolen meddelar besöksförbud. I besvärsärenden som gäller en brottmålsdom ska avgiften vara 250 euro.

I förvaltningsdomstolen ska rättegångsavgiften vara 250 euro och i högsta förvaltningsdomstolen 500 euro.

Den vinnande parten ska i fortsättningen få sin sak behandlad avgiftsfritt förutom i förvaltningsdomstolarna också i högsta förvaltningsdomstolen. I de allmänna domstolarna kan den part som vinner kräva att den förlorande parten ersätter förutom de övriga rättegångskostnaderna också den vinnande partens domstolsavgift.

För ärenden som gäller offentlig upphandling och som behandlas vid marknadsdomstolen föreslås en rättegångsavgift som bestäms enligt värdet av upphandlingen och som uppgår till högst 6 000 euro. Av privatpersoner ska tas ut en avgift på 500 euro.

I försäkringsdomstolen har rättegångsavgifter inte tidigare tagits ut alls. I fortsättningen ska besvär hos försäkringsdomstolen kosta 500 euro, men för privatpersoner ska sökande av ändring i förmånsärenden fortfarande vara avgiftsfritt.

Förutom rättegångskostnader tar domstolarna också ut ansökningsavgifter. Majoriteten av ansökningsärendena gäller äktenskapsskillnad. Avsikten är att ansökningsavgifterna höjs så att den närmar sig handläggningskostnaderna för ansökningsärenden. Närmare bestämmelser om ansökningsavgifterna utfärdas senare genom förordning av justitieministeriet.

De nya avgifterna och höjningarna avses träda i kraft i början av 2016. Höjningar av domstols- och ansökningsavgifterna beräknas öka statens intäkter med cirka 12 - 15 miljoner euro per år.

Höjning av domstolsavgifterna är ett led i reformprogrammet för rättsvården för åren 2013-2025.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Satu-Maaria Natunen, tfn 02951 50456,
avdelningschef Kari Kiesiläinen, tfn 02951 50138,
e-post: fö[email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen