Hoppa till innehåll
Media

Det ska satsas på utvecklingen av domstolarnas ärendehanteringssystem

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2010 8.00
Pressmeddelande -

Enligt två färska arbetsgruppsbetänkanden bör de elektroniska ärendehanteringssystemen vid både de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna utvecklas så att de bättre kan utnyttjas såväl i domstolarnas egen verksamhet som i överföringen av information mellan domstolarna samt i utbytet av information mellan domstolarna och andra myndigheter och intressentgrupper.

Ett viktigt mål är att förbättra uppföljningen av rättegångars totala längd och därigenom förebygga fördröjningar. Med hjälp av enhetliga system får man också jämförbar information om behandlade ärenden och domstolarnas verksamhet. Informationen kan användas för att följa upp verksamheten och dess effektivitet. Uppgifterna kan dessutom bättre än för närvarande användas som ett redskap för ledningen.

För närvarande finns det betydliga brister i domstolarnas ärendehanteringssystem. Inledandet av ärendena samt överföringen av uppgifter om behandlingen och avgöranden mellan myndigheterna och till kunderna sker i huvudsak på papper.

Det finns ringa möjligheter att överföra handlingar elektroniskt till exempel mellan polisen, åklagaren och domstolarna. De allmänna domstolarnas, dvs. tingsrätternas, hovrätternas och högsta domstolens, nuvarande ärendehanteringssystem har skapats närmast för den interna behandlingen av ärenden och de är inte kompatibla med förundersökningsmyndigheternas,såsom polisens och tullens, eller åklagarnas, rättshjälpens, utsökningens och advokaternas datasystem

Också förvaltningsdomstolarnas, dvs. högsta förvaltningsdomstolens, förvaltningsdomstolarnas, försäkringsdomstolens och marknadsdomstolens, nuvarande ärendehanteringssystem är bristfälliga med tanke på behoven i en rättskipningsprocess. Behandlingen av ärenden vid förvaltningsdomstolarna förutsätter ständig kontakt med flera statliga och kommunala myndigheter, parterna och deras ombud samt andra instanser. Enskilda förvaltningsdomstolar, såsom marknadsdomstolen, har redan infört omfattande elektroniska tjänster, men till denna del finns det betydliga skillnader mellan de olika förvaltningsdomstolarna.

Utifrån utvecklingsförslaget som lagts fram beträffande ärendehanteringssystemen vid de allmänna domstolarna har justitieministeriet inlett ett projekt för att bygga upp en datasystemshelhet som förenhetligar åklagarväsendets och de allmänna domstolarnas ärendehanteringsfunktioner och möjliggör tväradministrativt samarbete med andra myndigheter före utgången av år 2014.

Enligt en preliminär uppskattning skulle kostnaderna för förnyandet av domstolarnas ärendehanteringssystem under de närmaste åren uppgå till sammanlagt ca 10 miljoner euro, dvs. 2-3 miljoner euro per år.

Ytterligare upplysningar:
allmänna domstolar / specialsakkunnig Pekka Pärnänen, tfn 09 1606 7610, e-post: fö[email protected]
förvaltningsdomstolarna / försäkringsrättssekreterare Pekka Patrakka, tfn 010 36 43223, e-post: fö[email protected],
dataadministrationschef Riitta Marttila, tfn 09 1606 7919, e-post: fö[email protected]

Utveckling av ärendehanteringen vid de allmänna domstolarna

Utveckling av dokumenthantering, rapportering och elektronisk kommunikation i förvaltningsdomstolarna

Tuija Brax
Tillbaka till toppen