Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår lag om Europeiska åklagarmyndigheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.7.2019 13.41
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid justitieministeriet föreslår att det stiftas en lag om Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) som komplement till den EU-förordning genom vilken myndigheten inrättats. Dessutom föreslår arbetsgruppen ändringar bland annat i förundersökningslagen och i lagen om Åklagarmyndigheten.

EPPO kommer som oberoende åklagarmyndighet inom Europeiska unionen att utreda brott som riktar sig till unionens budget och åtala dem som misstänks för brott i nationella domstolar. Myndigheten inrättas i syfte att intensifiera kampen mot exempelvis subventionsbedrägerier och andra brott som riktar sig mot EU:s ekonomiska intressen.

Innan EPPO inrättades hade unionen ingen för medlemsstaterna förpliktande behörighet att ta del i åtgärder som avser åtal för brott som riktar sig mot EU:s medel. Utredning av och väckande av åtal för sådana brott har hört till medlemsstaternas exklusiva behörighet. 

En rådsförordning om inrättande av EPPO antogs 2017. Den gäller i Finland som sådan. Bestämmelser om myndighetens behörighet finns särskilt i det så kallade direktivet om EU-bedrägerier, vars förpliktelser har genomförts i Finland genom lagar som trädde i kraft den 1 april 2019.

Avsikten är att EPPO inleder sin verksamhet i november 2020. EPPO består av ett centralt åklagarkontor, som har säte i Luxemburg, och av oberoende delegerade åklagare, som är verksamma i medlemsstaterna. Enligt aktuella uppgifter kommer 22 medlemsstater att delta i myndighetens verksamhet under det inledande skedet.

Bestämmelser om nominering av åklagare

I den av arbetsgruppen föreslagna EPPO-lagen ska det ingå bestämmelser om förfarandet för att nominera Finlands nationella kandidater till uppdraget som europeisk åklagare i Luxemburg. I varje medlemsstat nomineras en europeisk åklagare. Lagen ska också innehålla bestämmelser om förfarandet för att nominera delegerade europeiska åklagare som är verksamma i Finland. Arbetsgruppen föreslår inga ändringar i åklagarens och förundersökningsmyndigheternas behörighetsförhållanden när det gäller ordnande av förundersökning.

Arbetsgruppen föreslår att förutsättningarna för tvångsmedel vid utredning av brott ska klargöras i gränsöverskridande situationer i de fall som avses i förordningen. En förutsättning för att genomföra ett tvångsmedel i Finland är att användningen av tvångsmedlet skulle vara tillåten enligt finsk lag, om brottet hade begåtts i Finland under motsvarande förhållanden. Det föreslås inga bestämmelser om nya slag av tvångsmedel eller ändringar i de nuvarande tvångsmedlens innehåll.

Arbetsgruppen föreslår dessutom att man i EPPO-lagen bland annat klargör förutsättningarna för begränsning av förundersökningen och för tillämpning av åtalsuppgörelse i de situationer som avses i förordningen. Lagen ska också innehålla bestämmelser om utlämnande av personuppgifter och om rätt för myndigheterna att få information när de utför uppgifter som anges i EPPO-förordningen.

Enligt en uppskattning begås det få brott i Finland som omfattas av EPPO:s behörighet.  Enligt tullens bedömning förekommer det årligen ca 50–100 fall av undvikande eller försök till undvikande av tullavgifter vid import från länder utanför EU:s yttre gränser

Arbetsgruppens betänkande skickas nu ut på remiss. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft när EPPO inleder sin verksamhet.

Ytterligare information: enhetschef Katariina Jahkola, tfn 0295 50246, e-post [email protected]

lagstiftningsrådet Lauri Rautio, tfn 0295 150 380, e-post: [email protected]

Arbetsgruppens betänkande (på finska)

Tillbaka till toppen