Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att domstolsavgifterna höjs och att avgifterna tas i bruk i allt fler rättegångsförhandlingar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.1.2015 12.11
Pressmeddelande

Justitieministeriets arbetsgrupp föreslår att domstolsavgifterna höjs och att antalet ärendegrupper som behandlas avgiftsfritt betydligt minskas. Enligt förslaget ska behandlingen av ett ärende i domstol i regel vara avgiftsbelagt. Man vill höja avgifterna till att bättre motsvara behandlingskostnaderna, dock utan att äventyra medborgarnas rättsskydd.

Syftet bakom förslaget är att förbättra domstolarnas finansiella situation och rikta resurser till behandlingen av sådana ärenden där behovet av rättsskydd är störst. Införandet av avgifterna kan leda till att antalet ogrundade besvär minskar och därigenom minska antalet ärenden som väcks vid domstolen.

Avgiftsbefrielse kan fortfarande beviljas på grund av medellöshet och avgifter ska inte heller i fortsättningen tas ut för behandlingen av besvär som gäller grundläggande utkomst eller basservicen. Majoriteten av befolkningen sköter ärenden i domstolen mycket sällan och domstolsavgifterna är låga jämfört med rättegångens totala kostnader. Av den anledningen bedöms ändringarna inte heller ha någon större inverkan på enskilda privatpersoners rättsskydd.

Enligt arbetsgruppens förslag ska ändringen från avgiftsfri till avgiftsbelagd behandling gälla bland annat bevärsärenden som hänför sig till beskattning och offentliga avgifter, t.ex. felparkerings- och hälsocentralavgifter. Arbetsgruppen föreslår att avgifterna också tas ut för behandlingen av ärenden som avses i utlänningslagen, med undantag för asylärenden.

Domstolsavgiften för omfattande tvistemål ska vara 500 euro

Arbetsgruppen vill höja rättegångsavgifterna så att avgifterna i fortsättningen kan täcka i genomsnitt 6 - 39 procent av behandlingskostnaderna inom de olika ärendegrupperna. I nuläget är kostnadsmotsvarigheten högst 10 procent, förutom i ostridiga fordringsmål där kostnadsmotsvarigheten redan nu är nästan 100 procent.

Enligt förslaget ska rättegångsavgifterna beroende på målet och domstolen i regel stiga med 50 - 500 euro. Med hänsyn till bland annat pågående utveckling av informationssystemen föreslår arbetsgruppen inte i nuläget att avgifterna tas ut på förhand.

Efter höjningarna ska rättegångsavgiften för omfattande tvistemål vara 500 euro på varje domstolsnivå. Rättegångsavgiften i besvärsärenden som gäller en brottmålsdom ska vara 250 euro. Enligt förslaget ska rättegångsavgiften i förvaltningsmål vara 250 euro när ärendet behandlas i förvaltningsdomstolen och 500 euro när ärendet behandlas i högsta förvaltningsdomstolen. Den vinnande parten ska i fortsättningen få sin sak behandlad avgiftsfritt förutom i förvaltningsdomstolarna också i högsta förvaltningsdomstolen.

I fråga om ärenden som gäller offentlig upphandling och som behandlas i marknadsdomstolen föreslås att avgiften graderas enligt värdet på upphandlingen. I sådana ärenden ska maximiavgiften vara 6 000 euro. Av privatpersoner ska tas ut en avgift på 500 euro. I försäkringsdomstolen har rättegångsavgifter inte tidigare tagits ut alls. I fortsättningen ska besvär hos försäkringsdomstolen kosta 500 euro. Det ska dock också i fortsättningen vara avgiftsfritt för privatpersoner att söka ändring i förmånsärenden.

I de högsta domstolarna och marknadsdomstolen ska avgiften tas ut till fullt belopp även om besvärs- eller behandlingstillstånd inte beviljas.

De föreslagna höjningarna och utvidgandet av avgifterna till nya ärendegrupper beräknas ge staten tilläggsintäkter på totalt 8,7 miljoner euro när man bedömer att ärendemängden vid domstolarna minskar med 5 procent.

Förutom rättegångsavgifter tar domstolarna ut ansöknings-, förrättnings- och expeditionsavgifter. Arbetsgruppen anser att även ansökningsavgifterna, t.ex. ansökningsavgiften för äktenskapsskillnad, bör höjas avsevärt. Om detta gav arbetsgruppen dock inte noggrannare förslag.

De nuvarande avgifterna täcker cirka 13 procent av domstolarnas totalkostnader. Målet är att höja kostnadsmotsvarigheten till 18 procent, vilket skulle vara närmare den alleuropeiska nivån på 28 procent.

Arbetsgruppens förslag, som nu lämnades till justitieministern för bedömning, är ett led i reformprogrammet för rättsvården för åren 2013 - 2025. De föreslagna ändringarna av domstolsavgifterna bedöms kunna träda i kraft år 2016.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, understatssekreterare Timo Viherkenttä, finansministeriet, tfn 02955 30780, e-post: fö[email protected]
arbetsgruppens sekreterare, regeringssekreterare Satu-Maaria Natunen, tfn 02951 50456
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen