Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp ska bereda bestämmelser om återgång av arvskifte

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2015 10.43
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda bestämmelser om återgång av arvskifte och om ansvar för återbäring av egendom. Beredningen hänför sig till den nya faderskapslagen som träder i kraft vid ingången av 2016.

Den nya faderskapslagen ska återinföra rätten att väcka talan om fastställande av faderskap för dem som fötts utom äktenskapet innan den nuvarande lagen om faderskap trädde i kraft. Arvsrätten ska då i princip vara densamma som för övriga arvingar.När den nuvarande lagen trädde i kraft 1976 begränsades talerätten till fem år.

Arbetsgruppen ska bereda ett förslag om under vilka förutsättningar ett arvskifte som redan förrättats kan återgå och redan skiftad egendom eventuellt kan återbäras till boet. Den föreslagna regleringen ska omfatta alla situationer där arvskiftet återgår. Ett arvskifte måste eventuellt återgå till exempel när arvlåtaren till följd av ett fastställande av faderskap får en arving vars arvsrätt inte har beaktats vid arvskiftet.

Arbetsgruppen ska också bedömda behovet att se över lagstiftningen om preskription av arvsrätt. Arbetsgruppen ska vara klar med sina förslag senast den 31 augusti 2015.

När riksdagen godkände den nya faderskapslagen förutsatte den att regeringen skyndsamt bereder en proposition med förslag till kompletterande bestämmelser om återgång av arvskifte och ansvar för återbäring för de fall där den nya faderskapslagen ger arvsrätten till ett barn som fötts utom äktenskapet före den 1 oktober 1976.

Dessutom förutsatte riksdagen att regeringen bedömer behovet av en allmän översyn av lagstiftningen om preskription av arv och testamentsfång samt om återgång av arvskifte och ansvar för återbäring särskilt med hänsyn till rättstryggheten och egendomsskyddet.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen, tfn 02951 50264, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen