Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp föreslår att domstolsbehandlingen av besvär i förvaltningsärenden förenhetligas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2010 9.00
Pressmeddelande -

Justitieministeriets arbetsgrupp har blivit klar med sitt mellanbetänkande beträffande behovet att ändra bestämmelserna om förfarandena i förvaltningsprocesslagen. Enligt arbetsgruppen har de gällande bestämmelserna i huvudsak fungerat bra och det finns inga betydliga ändringsbehov med tanke på de grundläggande och mänskliga rättigheterna. Arbetsgruppen föreslår dock vissa preciseringar för att klargöra bestämmelserna och göra förvaltningsdomstolarnas förfaranden mer enhetliga.

Enligt förslaget ska den nuvarande förvaltningsprocesslagen antingen kompletteras eller så ska det stiftas en helt ny lag. Reformen syftar till att trygga ett högklassigt och snabbt förfarande utan att detta orsakar parterna större kostnader än för närvarande eller ställer nya processuella krav på dem. Genom preciseringarna vill man också göra processen klarare för förvaltningsdomstolarnas klienter.

Enligt arbetsgruppen ska den allmänna besvärsrätten bevaras. Utöver detta föreslår arbetsgruppen att det i lagen ska intas en allmän bestämmelse enligt vilken ett förvaltningsbeslut kan överklagas oberoende av om den som fattat beslutet är en offentlig myndighet eller en privat instans som har hand om en offentlig förvaltningsuppgift.

Enligt arbetsgruppen bör ställningen av den myndighet som fattat beslutet vid en rättegång preciseras. Detta kunde göras utan att myndigheten formellt ges ställning av en part. Den myndighet som fattat beslutet ska ha rätt att anföra besvär över förvaltningsdomstolens beslut genom vilket myndighetens beslut har upphävts eller ändrats. En förutsättning för besvärsrätten kunde vara att högsta förvaltningsdomstolen har beviljat besvärstillstånd i ärendet.

Arbetsgruppen föreslår preciseringar också i bestämmelserna om muntlig förhandling och hörande av vittnen, förordnande av säkerhetsåtgärder samt ersättning av rättegångskostnaderna. Dessutom ska delgivningssätten förenklas och nya sätt införas i lagen. Preciseringar föreslås också i bestämmelserna om förvaltningstvistemål, men deras tillämpningsområde ska inte utvidgas.

Dessutom har arbetsgruppen övervägt om klagan och återbrytande bör förenas till ett medel för extraordinärt ändringssökande som heter återbrytande. Tidsfristen för sökande av återbrytande kunde förkortas från nuvarande fem år till t.ex. tre år. Enligt förslaget ska återbrytande kunna sökas enbart en gång.

Avsikten är att arbetsgruppen överlämnar sitt slutbetänkande före slutet av detta år.


Närmare upplysningar:

arbetsgruppens ordförande, professor Olli Mäenpää,tfn 09 191 22480
e-post: fö[email protected]
arbetsgruppens sekreterare, lagstiftningsrådet Arja Manner, tfn 09 1606 7692
arbetsgruppens medlem, lagstiftningssekreterare, Minna Laherto, tfn 09 1606 7661
e-post: fö[email protected]

Arbetsgruppens mellanbetänkande (på finska)

Tuija Brax
Tillbaka till toppen