Hoppa till innehåll
Media

Utredning av fördelarna och nackdelarna med en sammanslagning av de högsta domst

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2013 12.47
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att utreda fördelarna och nackdelarna med en eventuell sammanslagning av de högsta domstolarna, dvs. högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen. Uppdraget har karaktären av en utredning och arbetsgruppen kommer inte att ta ställning till hur man ska gå vidare i sammanslagningsfrågan.

Utredningsarbetet hänför sig till Reformprogrammet för rättsvården för åren 2013–2025, vilket blev klart i våras. Enligt den delegation som utarbetade programmet finns det skäl att bedöma om det genom en organisatorisk sammanslagning av de högsta domstolarna eller andra samarbetsarrangemang mellan de högsta domstolarna skulle vara möjligt att nå synergifördelar som förbättrar rättsskyddet och effektiviserar domstolarnas verksamhet. Delegationens förslag var inte enhälligt i detta avseende.

Den nu tillsatta arbetsgruppen består av utredare utanför justitieministeriet. I utredningsgruppen ingår professorn i förvaltningsrätt vid Helsingfors universitet Olli Mäenpää, presidenten vid Åbo hovrätt Timo Esko, justitierådet Tuula Pynnä vid högsta domstolen och tf kanslichef Ann-Mari Pitkäranta vid högsta förvaltningsdomstolen. Ordförande för arbetsgruppen är professor Olli Mäenpää.

Utredningen ska vara klar före utgången av 2014.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, professor Olli Mäenpää, Helsingfors universitet, tfn 191 22480, och
arbetsgruppens sekreterare, ledningens expert Tea Skog, justitieministeriet, tfn 02951 50466

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen