Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredning om möjligheten till medling i förvaltningsärenden klar

Justitieministeriet
9.6.2021 9.19
Pressmeddelande

Enligt en arbetsgrupp vid justitieministeriet kan medling lämpa sig för vissa enskilda förvaltningsärenden, till exempel förvaltningstvistemål mellan offentliga aktörer. Arbetsgruppen föreslår dock inte att man inrättar ett allmänt system för medling i förvaltningsärenden.

I den förstudie som arbetsgruppen har gjort kartläggs om förfaranden som liknar medling kunde tillämpas på ärenden inom förvaltningsprocessen. För närvarande kan medling användas till exempel i brottmål och tvistemål. Bakgrunden till utredningen är föresatsen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering, enligt vilken man i vissa förvaltningsprocesser utreder möjligheterna att införa förfaranden som liknar medling.

Enligt arbetsgruppen är möjligheterna till medling vid behandlingen av förvaltningsärenden snävare än i tvistemål, eftersom myndighetsbeslut i allmänhet har mindre prövningsrätt, men är av stort allmänt intresse.

Medling kan lämpa sig för behandling av vissa enskilda ärenden eller grupper av ärenden

Enligt arbetsgruppen finns det inte någon särskild grupp av förvaltningsärenden med ett betydande behov av medling. Därför anses det inte löna sig att skapa, utbilda och upprätthålla ett egentligt nätverk av medlare.

Arbetsgruppen anser att medling dock kan lämpa sig till exempel för förvaltningstvistemål mellan offentliga aktörer. Medling kan också lämpa sig för ett ärende som utöver en myndighet gäller två olika parter och som inte är av stort allmänt intresse. Sådana kan vara bland annat besvärsärenden som gäller varumärken där risk för förväxling med ett äldre varumärke har konstaterats vara ett hinder för registrering. Dessutom kan man enligt arbetsgruppen använda medling för att komma överens om vissa frågor som gäller grannförhållanden.

I förvaltningsprocessärenden skulle man i vissa situationer också kunna ta i bruk stadfästelse av förlikning om parterna har nått en överenskommelse. Ett alternativ till att skapa ett egentligt medlingsförfarande skulle vara till exempel att skriva in i lag att förvaltningsdomstolarna ska främja förlikning.

Utlåtanden om arbetsgruppens utredning kan lämnas i e-tjänsten utlåtande.fi fram till den 31 augusti 2021.

Ytterligare information: Elina Nyholm, lagstiftningsråd 0295 150 807, [email protected]

Arbetsgruppens promemoria (PDF, på finska)
Utlåtande.fi
 

Tillbaka till toppen