Hoppa till innehåll
Media

Utredning om offentliga samfunds skadeståndsansvar

justitieministeriet
Utgivningsdatum 20.8.2010 11.00
Pressmeddelande -

En utredning om lagstiftningen i fråga om offentliga samfunds skadeståndsansvar har blivit klar. Utredningen är beställd av justitieministeriet och sammanställd av juris doktor Suvianna Hakalehto-Wainio vid Helsingfors universitet. I utredningen redogörs för nuläget när det gäller lagstiftningen om offentliga samfunds skadeståndsansvar och för de förändringar som ägt rum i tillämpningsmiljön. Dessutom lägger utredaren fram sitt förslag till revidering av bestämmelserna.

Tillvägagångssätten inom den offentliga förvaltningen och den juridiska verksamhetsmiljön har förändrats avsevärt under de senaste decennierna. De bestämmelser i skadeståndslagen som gäller offentliga samfunds skadeståndsansvar trädde i kraft på 1970-talet och har inte genomgått väsentliga ändringar sedan dess. Brister förekommer t.ex. när det gäller gottgörelse av kränkningar av de grundläggande rätt- och friheterna och de mänskliga rättigheterna, något som också har påtalats i Statsrådets redogörelse om Finlands politik för de mänskliga rättigheterna från 2009.

De offentliga samfundens skadeståndsansvar är en mångfasetterad helhet. Det är viktigt att revideringsbehoven samt alternativa sätt att genomföra eventuella lagändringar och deras verkningar prövas noggrant. Utredningen har i dag sänts till ett stort antal remissinstanser. På basis av remissutfallet fattar justitieministeriet beslut om eventuella fortsatta åtgärder.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Antti T. Leinonen, tel. 09 1606 7713

Utredningen

Tillbaka till toppen