Hoppa till innehåll
Media

Utredningarna om en reform av bestämmelserna om tjänstebrott på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2024 11.04
Pressmeddelande

Justitieministeriet har gjort en bedömning av hur aktuellt det straffrättsliga tjänsteansvaret är. Enligt en bedömningspromemoria och en separat utredning behöver lagstiftningen om tjänstebrott reformeras. Utredningarna och förslagen har sänts på remiss.

Bestämmelserna om tjänstebrott reformerades senast 2002 och sedan dess har det skett betydande förändringar i samhället med tanke på det straffrättsliga tjänsteansvaret. Till exempel är det allt fler som är anställda hos ett offentligrättsligt samfund istället för att vara i ett tjänsteförhållande. Uppgifter som tidigare hörde till ett offentligrättsligt samfund har överförts till privata sektorn och digitaliseringen har medfört förändringar i hur man fattar förvaltningsbeslut.

Den viktigaste slutsatsen i bedömningspromemorian är att det inte längre finns grunder för ett mer begränsat straffrättsligt tjänsteansvar för offentligt anställda än för andra personkategorier. I framtiden ska samma bestämmelser om tjänstebrott gälla för alla som utför en offentlig uppgift, oavsett vilken formell ställning personen har. Samtidigt ska skötseln av en offentlig uppgift eller en offentlig förvaltningsuppgift utgöra en central innehållsmässig grund för det straffrättsliga tjänsteansvaret.

Slopandet av det mera begränsade tjänsteansvaret för offentligt anställda arbetstagare innebär att de i fortsättningen helt omfattas av bestämmelserna om missbruk av tjänsteställning och brott mot tjänsteplikt.

Utredning av hur systemet med tjänsteansvar fungerar

Justitieministeriet beställde en separat utredning av behoven att utveckla bestämmelserna om tjänstebrott som stöd för bedömningen. Utredningen gjordes av docent Matti Muukkonen, juris doktor och doktor i förvaltningsvetenskap. I utredningen görs en juridisk granskning av det subjektiva tillämpningsområdet för tjänsteansvarsbestämmelserna och rekvisiten för tjänstebrott. Muukkonen utredde dessutom hur tjänsteansvaret realiseras särskilt inom rättspraxis vid underrätterna och lagstiftningen om tjänstebrott i jämförelseländerna.

Enligt Muukkonens utredning finns det flera problem knutna till asymmetri i personkategorierna för tjänsteansvaret. De definitioner som är centrala med tanke på tjänsteansvaret bör därför flyttas från kapitel 40 i strafflagen till den förvaltningsrättsliga lagstiftningen och anvisandet av tjänsteansvar inom den offentliga förvaltningen bör baseras på ett enhetligt regleringssätt.

Tidsfristen för att lämna utlåtande om behoven att utveckla bestämmelserna om tjänstebrott är den 15 april.

Mer information:
Jussi Matikkala, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 486, [email protected]
Matti Muukkonen, docent, tfn 046923 2224, [email protected]

Bedömningspromemoria om straffrättsligt tjänsteansvar (på finska)

Muukkonens utredning om behoven att utveckla bestämmelserna om tjänstebrott (på finska) 

Utlåtande.fi 
 

Tillbaka till toppen