Hoppa till innehåll
Media

Tillämpningen av den reviderade Bryssel I-förordningen inleds

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.1.2015 9.37
Nyhet

Den reviderade s.k. Bryssel I-förordningen, som gäller domstolarnas behörighet och erkännande och verkställighet av domar, blir tillämplig inom EU den 10 januari. Den nationella lagstiftningen som kompletterar förordningen och gäller den praktiska tillämpningen av förordningen träder i kraft vid samma tidpunkt. 

Den reviderade förordningen underlättar den gränsöverskridande verkställigheten av domstolsbeslut. Den viktigaste ändringen handlar om att slopa det så kallade exekvaturförfarandet, där en utländsk dom har förklarats verkställbar. Slopandet av exekvaturförfarandet innebär att vissa uppgifter överförs från domstolarna till utsökningsmyndigheterna.

I fortsättningen är i andra medlemsstaterna meddelade domar, förlikningar inför domstol och officiella handlingar direkt verkställbara. I Finland ska ansökan om verkställigheten göras direkt till utsökningsmyndigheterna.

Förordningen innehåller en övergångsbestämmelse. Enligt bestämmelsen är enbart domar som givits i en rättegång som inletts 10.1.2015 eller därefter direkt verkställbara. Om målet anhängiggjorts före nämnda tidpunkt, förutsätter verkställandet av domen ett exekvaturbeslut.      

Närmare upplysningar:

lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276

Tillbaka till toppen